Landsstyret 2019

I perioden 2012 til 2018 finansierte Sanitetskvinnene forskningsprosjekter for over 100 millioner kroner. Den 14. juni vedtok landsstyret en ny forskningsstrategi for perioden 2018 til 2024: «Kvinnehelse – fra vugge til grav».

Takket være midler fra lokalforeningene og ExtraStiftelsen har vi tettet kunnskapshull innenfor kvinnehelse, og det har bidratt til å sette søkelys på behovet for mer forskning og behandling av kvinnelidelser og sykdommer.

Sanitetskvinnene har vært en pioner innen forskning i over 100 år, og vi kan stolt si at vi fortsatt er den fremste enkeltaktøren innenfor kvinnehelseforskning i Norge. Vårt mål er å tette kunnskapshull og være en initiativtaker og økonomisk bidragsyter til kunnskapsutvikling og forskning på kvinners og barns helse. Kunnskapen vi får fra forskningen skal også legge grunnlaget for vår dialog med helsepolitiske myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å sikre at resultatene blir tatt i bruk og at kvinnehelseutfordringer blir satt på dagsorden.

Kvinnehelse i et livsløp

Våren 2018 lanserte Sanitetskvinnene sammen med Kilden Kjønnsforskning rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?». Rapporten tydeliggjør forskningshullene innenfor kvinnehelseforskning og vil være førende for tildelinger og prioriteringer i perioden.

Det er definert to programområder. I programområde 1 prioriteres hovedsakelig 3-årige forskningsløp. Vi bruker begrepet «livsløp» som er ment å illustrere ulike markeringspunkter i løpet av et liv og som vi skal ha et spesielt fokus på, som for eksempel fødsel, overgangsalder og alderdom. Fagfelt innen kvinnehelse som vil bli prioritert er: hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander, seksuell og reproduktiv helse, og psykisk helse.

Programområde 2 gjelder for oppdragsforskning, og Sanitetskvinnene skal fortsette å sette søkelys på egne definerte områder hvor det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap som kan bidra til dialog med myndigheter og sette våre saker på dagsorden.

Forskningsprosjekter

Sanitetskvinnene får støtte til flere forskningsprosjekter gjennom ExtraStiftelsen hvert år, og vi deler ut forskningsmidler til doktorgrader og post-doktorstillinger fra våre egne fond. Under er noen eksempler på forskningsprosjekter:

  • Langtidseffekter av brystkreftbehandling
  • Seksuell trakassering i og utenfor idrett
  • Ny effektbehandling for pasienter med bulimi og overspisingslidelse
  • Økt fysisk aktivitet og sunnere livsstil hos innvandrerkvinner
  • Den verdige døden