Hopp til hovedinnhold

Landsmøte 2024

Her finner dere all informasjon dere trenger i forbindelse med landsmøte 2024. Sidene vil oppdateres fortløpende.

Praktisk informasjon

N.K.S. 52. Landsmøte avholdes 27.-29. september 2024 i Tromsø ved Clarion Hotel The Edge.

Landsmøtet er åpent for delegater og observatører så langt det er kapasitet på hotellet.

Invitasjon med påmeldingsskjema sendes ut i uke 15 og påmeldingsfristen er 15. mai.
Delegater vil bli prioritert. Påmeldte observatører blir satt på venteliste.
Bekreftelse på påmelding blir sendt til alle i etterkant av påmeldingsfristens utløp.

Observatører som velger å bestille reise til Tromsø før de har mottatt bekreftelse om plass, må skje på eget ansvar.  

I tillegg til Clarion Hotel The Edge vil en del av landsmøtedeltakerne bli innkvartert på andre nærliggende hoteller. Du vil få beskjed i god tid i forveien hvilket hotell du skal bo på.

Deltakeravgift for landsmøtet:

 • Enkeltrom fredag - søndag: kr. 7.900
 • Dobbeltrom fredag - søndag: kr. 6.900

Ved behov for mer informasjon eller ved spørsmål, ta kontakt med Cecilia Skavlan: cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
 

Alle lokal- og fylkesforeninger kan stille med en delegat hver på landsmøtet. Lokalforeningene velger sine delegater på årsmøtet, mens fylkesstyret selv utnevner sin delegat. Innrapportering av valgte delegater må gjøres innen 15.05.2024.  

 • Det vil bli lagt til rette for en sentral tilskuddsordning som foreninger med svak økonomi kan søke. I tillegg vil noen fylkesforeninger kunne ha egne tilskuddsordninger. 
 • Som hovedprinsipp er det kun foreninger med et bankinnskudd på mindre enn 150.000 kroner som kan søke, forutsatt innsendt årsregnskap for 2023 innen 1. mars 2024. (frist for årsstatistikkskjema).
 • Det gis kun støtte til en andel av konferansekostnaden for deltagelse (hotellopphold + konferanseavgift), maksimalt opp til kr. 3000 pr forening.
 • Foreninger som mottar støtte til landsmøtet fra sin fylkesforening vil ikke få tildelt støtte sentralt. Søknadsfristen for sentral tilskuddsordning er 1. april 2024
 • Søknadsskjema finner du her: https://forms.office.com/e/3TN5qFTSnY  

Har du spørsmål i forbindelse med landsmøtet, vennligst kontakt: cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no.

Invitasjon og praktisk informasjon ble sendt ut i egen e-post i april. For enkel påmeldingslink trykk her

Det er et mål at flest mulig foreninger kan delta med en delegat hver på landsmøtet, uavhengig av geografi og økonomi. Det vil derfor være gjeldende et reiseutjevningsprinsipp. Det vil si at alle reisekostnadene summeres og deles på antall delegater. Dette betyr at alle må levere reiseregning, uavhengig av størrelse på reisekostnadene. Foreninger som har lagt ut mer enn gjennomsnittlig reisekostnad får penger igjen, og foreninger som har hatt lavere reisekostnad enn gjennomsnittet, vil motta en faktura på mellomlegget. Alle foreninger vil motta reiseregningsskjema for å dokumentere delegatens reiseutgifter. Frist for innsendelse er 15.oktober.

NB! Observatører inngår ikke i reiseutjevningsprinsippet. Det betyr at observatører selv må dekke sine reise- og oppholdskostnader, evt. avtale med sin lokal-/fylkesforening.
 

I forbindelse med landsmøtet skal det nomineres kandidater til sentralstyret for perioden 2024-2027. Ved landsmøtet 2024 er alle sentralstyrets plasser på valg. Det er lokal- og fylkesforeninger som kan fremme kandidater og det må sendes inn skriftlig forslag med vedtak fra styre- eller årsmøte til leder eller sekretær av valgkomiteen.  

N.K.S. trenger mange gode kandidater innen fristen som er 1.03.2024.  Valgkomiteen har sendt egen e-post om dette i uke 49 2023.  

Har du spørsmål, ta kontakt med valgkomiteens sekretær afshan.rehman@sanitetskvinnene.no  

Her finner dere en lenke til en kort presentasjon med valgkomiteens budskap som kan formidles i aktuelle sammenhenger.  

PP-valgkomiteen til fylkesledere

Om du har spørsmål eller noe annet du lurer på, ta kontakt med valgkomiteen: 

Vi ber alle lokal- og fylkesforeninger merke seg fristene under.

 • 1.mars: Forslag på kandidater til verv i sentralstyret sendes valgkomitéen. Valgkomitéen sendte ut brev i desember 2023 om nominasjon av kandidater.
 • 15.mars: Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet, sendes landsstyret.
 • 15.mars: Svarfrist for alle høringssaker. Høringssakene ble sendt foreningene i desember/januar/februar.  
 • 15.mai: Påmeldingsfrist til landsmøtet. Ved stor påmelding vil delegater prioriteres. Invitasjon sendes ut i april.  
 • August: Landsmøte sakspapirer sendes til de valgte delegatene senest en måned før landsmøtet.

Saksdokumenter

Det er lagt opp til to høringsrunder. Den første høringsrunden gjelder for sakene:

 1. Strategisk plan 2025-2030.
 2. Justering av organisasjonens navn.

Vi ber om at sakene i denne første høringsrunden tas opp på lokalforeningenes årsmøter, samt at de behandles i fylkesstyrene. For begge sakene er det vedlagt konkrete spørsmål det ønskes tilbakemelding på. 

Vi ber om at alle høringssvar må være sendt N.K.S. sekretariat innen 15.mars 2024. 

Høringsbrev og digitalt svarskjema finnes under. Det er også mulig å sende inn svarskjemaet pr post eller e-post til: post@sanitetskvinnene.no 

Evt. spørsmål vedr. høringene kan rettes til cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no.    

Tips for behandling av høringssakene og innsending av høringssvarene

 • Styret oppfordres til å vurdere om det vil være behov for et lengre årsmøte enn vanlig på grunn av høringssakene.
 • Styret bør vurdere om høringssakene skal sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet, eventuelt henvise til denne siden hvor alle høringssakene vil ligge tilgjengelig.
 • Vi anbefaler at høringssakene med høringsspørsmålene og strategien «I front for kvinners helse – trygge liv for alle. Sanitetskvinnene mot 2030» også skrives ut/deles ut fysisk til årsmøtedelegatene før behandling på årsmøtet.
 • Det oppfordres til gruppearbeid/diskusjon rundt sakene som skal høres, før det til slutt må enes om hvilket standpunkt/innspill hver enkelt forening skal avgi i de konkrete sakene. Ved uenighet foretas flertallsvedtak.
 • Styreleder eller et styremedlem utpekes til å sende inn svarene på vegne av foreningen. Det kan være lurt å notere svaret ned på skjemaet under selve møtet, for deretter å sende det inn digitalt i etterkant.

Svarskjema - Forslag ny strategisk plan 2025-2030

Svarskjema - Justering av organisasjonens navn

Den andre høringsrunden gjelder forslag til vedtektsendringer og sendes ut til lokal- og fylkesforeningene i løpet av februar 2024. Lokalforeninger som vil bruke retten til å gi uttalelse til høringen, oppfordres til å sende disse til sin fylkesforening. Vi ber om at fylkesforeningene samordner alle innspill fra lokalforeningene i sitt fylke, sammen med egne innspill innen fristen 15. mars 2024. Høringsinnspillene blir mottatt av vedtektskomitéen, før endelig landsmøtesak ferdigstilles og sendes ut med øvrige sakspapirer til landsmøtet rundt midten av august 2024.

Høringsuttalelser og spørsmål om vedtektsendringer og høringen kan rettes til komitésekretær Laila Margrethe Thomassen på e-post: laila.thomassen@sanitetskvinnene.no eller telefon: 90 75 74 50. 

Det er åpent for at lokalforeninger og fylkesforeninger kan sende inn saker til landsmøtet.  

Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet, sendes landsstyret innen 6. måneder før landsmøtet, dvs. 15.3.2024 (jf. vedtektene § 5-4 E).