Stine Torgersen

Årlig har krisesentrene i Norge om lag 20 000 henvendelser. - Vold er et samfunnsproblem, et helseproblem og en likestillingsutfordring som rammer på tvers av sosial tilhørighet, sier Stine Torgersen, rådgiver for voldsfeltet i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Mellom 1600 - 2000 kvinner bor hvert år på et av landets krisesentre. De oppsøker beskyttelse fra hjemmet som skulle ha vært en trygg havn, ofte sammen med barna sine.

Den siste Forekomstundersøkelsen viser at 8 % kvinner og 2 % menn årlig utsettes for grov vold av sin partner. Likevel er det mange som ikke har oppfølging, eller som oppsøker hjelp på et krisesenter, hos politiet, NAV eller helseapparatet, og det estimeres at så mange som 70 - 90 % av kvinnene som utsettes for vold av partner, ikke oppsøker hjelp.

– Disse tallene er veldig beskrivende for hvor tabubelagt vold er. Media skriver ofte om de mest alvorlige tilfellene av vold som drap og seksuelle overgrep, men det som kategoriseres som de mindre alvorlige formene for vold, kan også være veldig alvorlige og skadelige. De som utsettes for denne typen vold kan tenke at det som skjer meg er ikke like alvorlig, det snakkes ikke om, og man anerkjenner kanskje ikke at det man opplever kan kategoriseres som vold. Ettersom dette er et såpass stort problem i samfunnet, for kvinnehelse og likestilling, så er dette en viktig sak for Sanitetskvinnene hvor vi bidrar med ulike aktiviteter, politisk påvirkning, og med utvikling av nye tiltak fremover, sier hun.

Store konsekvenser for samfunnet

Det å utsettes for vold har alvorlige konsekvenser for individet først og fremst, men konsekvensen av vold er beregnet å koste samfunnet rundt 25 milliarder kroner i året.  

– Det kom ut to rapporter i juni i år, den ene om kommunenes oppfølging i re-etableringsfasen, og den andre om myndighetenes forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner, og begge var ganske nedslående. Det er jo noe av årsaken til at Sanitetskvinnene har egne ressurser på dette fordi det ikke er noe tilbud, og det jevnt over er veldig dårlig oppfølging for de voldsutsatte i tiden etter opphold på krisesenteret, sier Torgersen.   

Hun påpeker at vold både er et alvorlig samfunnsproblem, et helseproblem og likestillingsproblem. Selv om både kvinner og menn er utsatte så er det i stor grad kvinner som utsettes for de mest alvorlige formene for vold og overgrep. Det er også stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner, og vold i nære relasjoner.

Vold er kvinnehelse

– Vold som skjer i hjemmet skal ikke anses som et privat problem. Utfordringene som utsatthet kan medføre er såpass alvorlige at det bør være et fokusområde innenfor kvinnehelse også. Vi hadde en kvinnehelsedebatt i høst der viktige områder ble løftet frem, men vi så at vold ikke fikk fokus i denne debatten. Det er kanskje fordi vold er veldig skam - og tabubelagt, både for de som utøver og de som blir utsatt. Derfor må sentrale aktører, som for eksempel Norske Kvinners Sanitetsforening ta ansvaret for å sette det i fokus. Det er omtrent 7000 politisaker i året på vold, og vi antar at det er store mørketall. Samtidig vet vi, at flesteparten ikke oppsøker hjelp, da er det tydelig at vold i nære relasjoner må være et større forebyggende fokus i samfunnet.

Det å leve i vold over tid kan føre til både psykiske og fysiske plager, slik som redusert livskvalitet, sykemeldinger og fravær på jobb, skolegang, relasjoner, i tillegg kan det ha store konsekvenser for den seksuelle helsen. For å bryte skam og tabuer så håper Torgersen at folk skal engasjere seg.

– Sanitetskvinnene er i en særskilt posisjon i landet. Med den kraften vi har i nærmiljø og lokalsamfunn, med Sanitetskvinnenes omsorg og engasjement, så kan lokalforeningene være en bidragsyter med å bryte tabuet, og sette fokus på vold, mener hun.

Våre aktiviteter:
Ressursvenn 

Vår hovedaktivitet innenfor voldsfeltet. Ressursvenn ble startet som et prosjekt i samarbeid med Oslo sanitetsforening, N.K.S. og Oslo krisesenter i 2016. I 2019 fikk vi midler for å utvikle et nasjonalt tilbud, og per i dag har vi aktivitet tilkoblet 10 krisesentre, og Ressursvenn er en aktivitet i flere lokalforeninger.

Kurs i negativ sosial kontroll

Vi tilbyr både et fysisk kurs og et e-læringskurs om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Trygg Sammen

Vi jobber med å utvikle en ny modul om vold i verktøypakken «Trygg Sammen». Dette er verktøy som er utviklet for personer som har lavere norsk kompetanse, og kan benyttes i ulike sammenhenger. Verktøyet skal være en støtte for å snakke om vold og usunne relasjoner på en enkel måte, og for å senke terskelen for å prate om denne tematikken.

Samtykkealliansen 

En allianse med flere organisasjoner som jobber for å få en samtykkelov i Norge.

Rød knapp - Stopp vold mot kvinner

En allianse med flere organisasjoner der vi jobber med å sette fokus på vold. Alliansen har to årlige arrangementer, på Arendalsuka og den 25. november, som er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Alliansen har jevnlige aksjoner med utdeling av røde knapper i Oslo.

16 dagers kampanjen

Starter 25 november med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og går til 10. desember, der vi har særlig fokus på vold i våre digitale kanaler, og gjennom andre arrangementer.

Tryggere Kvinner 

Prosjektet startet i 2022 og går ut 2023, og skal komme frem til tiltak for forebygging av vold i nære relasjoner. Lavterskel tiltak som lokalforeningene kan jobbe med i sitt lokalsamfunn for å forebygge vold.