Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Vi trenger et nasjonalt løft for kvinnehelse

NOU’en om kvinnehelse, som ble lagt fram i dag, anbefaler mange tiltak vi har jobbet for i en årrekke. Dette er viktig, men vi kan ikke innkassere seieren før tiltakene faktisk gjennomføres. Nå må vi sikre at anbefalingene ikke blir liggende i en skuff.  

Generalsekretær i Sanitetskvinnene Malin Stensønes ned NOUen om kvinnehelse

Vi kan notere oss flere viktige seire i kvinnehelseutvalgets NOU (offisiell utredning). Utvalget anbefaler mange tiltak vi har ønsket oss i en årrekke. Nå må vi holde trykket oppe for å sikre at politikerne faktisk setter anbefalingene ut i livet. NOU’ens anbefalinger har liten verdi om de blir liggende i skuffen, slik det skjedde med flere bra forslag forrige gang kvinnehelse ble utredet i 1999.

Kvinner får ikke like godt helsetilbud

NOU’en, kalt “Den store forskjellen” slår fast det vi lenge har sagt, kvinner får ikke et like godt helsetilbud som menn; “Når vi overser den store forskjellen, lykkes vi ikke med å sikre helse- og omsorgstjenester av god kvalitet for alle” 

Vi ønsker oss et tverrpolitisk løft for kvinnehelse og vil engasjere politikerne langs hele det politiske spekteret på Stortinget til å lage en handlingsplan for kvinnehelse.  

Vi er glade for at utvalget foreslår: 

  • Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal styrkes og det skal lyses ut midler til etablering av flere nasjonale sentre for forskning på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv  

  • Et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for endometriose og adenomyose skal endelig opprettes og etablering av faglig retningslinjene skal forbedres  

  • Flerkulturell doula skal bli et statlig tiltak  

  • Å få mye mer kunnskap om kjønnsforskjeller og kvinnehelse inn i utdanningsløpene til helsepersonell, noe som ofte mangler i dag. Her har vår kartlegging vært et viktig grunnlag (vår rapport: «Hva lærer helseprofesjonene om kjønn og kvinnehelse» i samarbeid med Kilden Kjønnsforskning i 2020) 

  • Kvinnehelseportalen på nett, som vi lenge har jobbet for, foreslås gjennomført. Det er viktig at kvinner får mulighet til å ta bedre vare på helsa og at kunnskap på denne måten blir lett tilgjengelig, også for helsepersonell.  

  • Vulvaklinikker i alle helseforetak skal opprettes og styrkes   

  • Gratis prevensjon til alle under 25 år, er et tiltak vi støtter, selv om vi helst ønsker gratis prevensjon til alle 

  • Seksualitetsundervisningen i skolen skal forbedres   

Kvinners helse har lav status

Disse tiltakene er imidlertid ikke nok, helse- og omsorgstjenestene har et problem på systemnivå. Utvalget beskriver utfordringer vi også har pekt på; Vi har lenge arbeidet for å høyne kvinnehelsens status, og gjøre noe med manglende samordning, som vi vet gir dårligere helsetjenester for kvinner. Vi deler flere av utvalgets vurderinger og er bekymret for at kjønns betydning for helse ikke inkluderes systematisk i føringer og rammer for regjeringens helse- og omsorgspolitikk.

Vi er også enige når de skriver at manglende kunnskap om kjønn i kombinasjon med andre konkurrerende hensyn i helse- og omsorgsektoren, som preges av knapphet på ressurser, bidrar til at man overser betydningen av viktige kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og behandlingsutfall. 

Kvinner får dårligere helsehjelp enn menn

- NOUen dokumenterer med grundighet at kvinner får dårligere helsehjelp enn menn. Nå er det opp til politikerne å handle. Vi trenger et nasjonalt løft for kvinnehelse, sier Malin Stensønes. - Sanitetskvinnene har gått i front på kvinnehelse og det er svært gledelig å konstatere at utvalget anbefaler en rekke tiltak som er viktig for kvinners liv og helse slik vi har anbefalt. Vi ber nå regjeringen invitere Stortinget til bred debatt om hvilke tiltak som skal gjennomføres.  

Kvinnehelsealliansen blir nevnt i NOUen, og dette er veldig positivt. Alliansen er et viktig tiltak for å løfte pasient- og brukerorganisasjoner, og det er en anerkjennelse at de nevnes i NOU’en.