Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

3 viktige prosjekter har fått støtte fra Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam deler ut hundre millioner kroner til 72 prosjekter. Vi er veldig fornøyde med at tre av våre prosjekter har fått støtte.

Brosjyrer med Saniteskvinnene

I dag har Stiftelsen Dam offentliggjort hvilke prosjekter som får tildelt midler i Utviklingsprogrammet. Norske Kvinners Sanitetsforening er stolt av at 3 av 4 prosjekter ble innvilget og gleder oss til samarbeidet videre.  

Vinnerne er:

  • Doavisa drar på turné
  • Følgeevaluering av Kvinnehelsehus 
  • Samarbeidslæring på tvers av ulike profesjonsutdanninger til barns beste

Doavisa drar på turné 

Suksessen med Doavisa fortsetter videre i regi av Likestillingssenteret KUN og Steinkjer Unge Kvinners sanitetsforening. Doavisa skal nemlig på turné til fem skoler i fire landsdeler ved hjelp av en Campingvogn!  

Doavisa er ei doavis for ungdom om tema som ungdom selv har identifisert at de ønsker mer kunnskap om. Det finnes per i dag 8 utgaver av doavisa for ungdomsskoler og 8 utgaver av doavisa for videregående skoler. I dag er det over 150 skoler i Norge som allerede har Doavisa hengende på sine dovegger. Doavisa er et nyskapende produkt i norsk sammenheng. Her har ungdommene fra ungdoms- og videregåendeskoler hatt høy brukermedvirkning. Doavisa er et konkret og direkte virkemiddel og når fram til ungdom på en effektiv måte uten å måtte ta av tiden fra undervisningen. 

Prosjektet har høy grad av brukermedvirkning og oppsøkende virksomhet i alle ledd. Utforming av campingvogna og valg av tema og fokus for turneen, vil skje i samarbeid med billakkeringslinjen ved Steinkjer videregående skole og ungdommens fylkesråd i de fire fylkene Doavisa skal besøke. 

Følgeevaluering av Kvinnehelsehus

Vi vil øke kompetansen rundt kvinnehelse, og jobbe for mer likeverdige helsetjenester til kvinner gjennom å opprette Kvinnehelsehus i utvalgte byer. Huset skal gi et tredelt tilbud:  

  1. Frivilligdrevne gruppeaktiviteter som retter seg mot blant annet barn og unge, noen grupper av innvandrede kvinner, voldsutsatte kvinner og eldre. Å styrke nettverk og øke helsekompetanse er en rød tråd i tiltakene. 
  2. Lavterskel helsetjenester gjennom samarbeid med andre organisasjoner og offentlige helseaktører. 
  3. Kunnskapsformidling om kvinnehelse og helsetjenestene. 

Kvinnehelsehusene er en av Sanitetskvinnenes største satsninger i nyere tid og legger opp til samarbeid på tvers av sektorer og fagområder. Husene utvikles etter et felles konsept, men vil skille seg fra hverandre når det gjelder lokalenes utforming, sosiogeografisk plassering, samarbeidspartnere, aktiviteter, og ansatte- og frivilligressurser. 

Løpende evaluering er viktig for å lære og korrigere underveis. Fordi Kvinnehelsehusene er på forskjellige steder i prosessen, vil en følgeevaluering kunne gi læring og verdifull kunnskap også på tvers av husene. Prosjektet har to mål: 

  1. Innhente erfaringer og kunnskap for å justere Kvinnehelsehusenes innsats, metoder og organisering underveis. 
  2. Utvikle et forenklet metodeverk som kan benyttes av N.K.S.’ sekretariat til å følge og evaluere aktiviteter i lokalforeninger over tid, og slik kunne tilpasse og forbedre aktiviteter. 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsker på problemstillinger med stor aktualitet for Kvinnehelsehusene, og vil gjennomføre en prosessevaluering i form av fire case ved fire ulike lokasjoner. De vil innhente kvalitative og kvantitative data på to ulike tidspunkt, og formidle analyser tilbake underveis. 

Tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere sikrer medvirkning i tilbudene. Basert på følgeevalueringen kan vi bedre tilpasse aktivitet og tjenestetilbud i Kvinnehelsehusene til målgruppene og sørge for at vi møter deres behov og bidrar til økt livskvalitet, bedre helse og styrket nettverk.  

Samarbeidslæring på tvers av ulike profesjonsutdanninger til barns beste 

Et samarbeidsprosjekt mellom Universitet Sørøst-Norge og Politihøgskolen har fokus på at utdanningsforløpene skal legge et bedre grunnlag for tverrsektorielt samarbeid og avdekking av vold og overgrep etter endt utdanning.   

Barn og unge som er, eller har vært utsatt for vold og/eller overgrep mottar ofte tjenester fra ulike etater og profesjoner. Samhandlingsproblemer mellom ulike tjenester vektlegges som mulig årsak til at barn som har vært og er utsatt for vold og overgrep ikke får tilstrekkelig hjelp.  

For å imøtekomme studentenes behov for kunnskaper og ferdigheter om fenomenet vold og overgrep, samt tverrprofesjonelt samarbeid har Universitet i Sørøst- Norge og Politihøgskolen etablert prosjektet SAMOT (Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge). I SAMOT er det bl.a. utarbeidet en nettside med læringsressurser til bruk for faglærer og studenter, og det arrangeres en tverrprofesjonell fagdag for studenter hvert år. En pilot er gjennomført der studenter på ulike profesjonsutdanningene møttes og i samarbeid løste oppgaver på tvers av profesjonene. Med prosjektmidlene fra Stiftelsen Dam kan en slik fagdag implementeres som del av studiet til utvalgte utdanninger.  

Tverrprofesjonelt samarbeid læres best ved at studentene på de ulike profesjonsutdanningene løser oppgaver, lærer om hverandres profesjoner og i samarbeid løser oppgaver på tvers av profesjonene. I SAMOT dreier det seg om samarbeid om barn som har vært, eller er utsatt for vold og/eller overgrep. Studentene skal bli trygg på egen profesjon, rolle og ansvar, samt få god kjennskap til de andre profesjonene og hvordan de utfyller hverandre.