N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykisk helseutfordringer er et profesjonelt lavterskeltilbud som gir gratis veiledning, enten i grupper eller individuelt til barn, unge og voksne. De ansatte har helsefaglig kompetanse til å møte de behovene hvert enkelt individ har. 

Behovet for våre tjenester har økt jevnt siden 2015, og i år gir våre 16 ansatte veiledning og har om lag 11.000 pårørendesamtaler. Vi har satset spesielt på barn og unge som pårørende til foreldre med rus og psykisk helseutfordringer. På tross av vår egeninnsats for å finansiere opp tilbudet er vi ikke i nærheten av å dekke det behovet sårbare personer over hele landet har for dette tilbudet. Pandemien har ytterligere forsterket behovet for støtte til pårørende. N.K.S. Veiledningssentre er en viktig forlengelse av kommunens tilbud, og vår kompetanse på pårørendearbeid blir brukt aktivt i kommunens arbeid. Våre veiledere blir invitert inn til å undervise på høyskole- og universitetsutdannelser, og driver utstrakt informasjon- og opplysningsarbeid. N.K.S. Veiledningssentre arbeider på lik linje med andre aktører som har større forutsigbarhet gjennom finansiering direkte over statsbudsjettet. Vi ønsker å sikre like vilkår og større forutsigbarhet for våre ansatte og i tilbudet til pårørende.

  • Likebehandling av N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rusmiddel og/eller psykisk helseutfordringer gjennom finansiering over statsbudsjettet på 20 millioner kr