Image
Helseprofesjonsstudenter som skriver på en laptop

Stiftelsen Dam støtter helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. 

Søknadene vurderes i to trinn – først sendes en kortfattet skissesøknad inn til Stiftelsen Dam. Rundt en fjerdedel blir invitert til å sende inn full søknad. Blant disse blir omtrent halvparten innvilget.


Viktige datoer
 • Ta kontakt med oss tidligst mulig i prosessen
 • 15.. januar, frist for å levere et gjennomarbeidet utkast til skissesøknad til N.K.S.
 • 15. februar, søknadsfrist skissesøknad, Stiftelsen Dam
 • 14. april, svar på skissesøknad
 • 15. mai, søknadsfrist full søknad, N.K.S.
 • 10. juni, søknadsfrist full søknad, Stiftelsen Dam
 • 15. oktober, tildeling

Krav til søkere

Tema for prosjektet må være innenfor N.K.S. sine prioriterte områder innenfor kvinnehelse og barn og unge. Les om våre forskningsområder her.

Prosjektet må tilfredsstille Stiftelsen Dam sine krav til forskningsprosjekter. Les mer om forskningsordningen på Stiftelsen Dam sin nettside. Vi forutsetter også at søker gjør seg godt kjent med brukerveiledningen for søknadssystemet Damnett.

Søknadsprosessen

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Når vi har besluttet å gå videre med søknaden må søker: 1) opprette brukere i damnett.no om man ikke har dette fra før. Har man bruker må søker velge N.K.S. som organisasjon og 2) sende oss en tittel på maks 80 tegn på norsk slik at vi kan åpne et søknadsskjema for dere. Gjør dere godt kjent med brukerveiledningen til Damnett.

Innen  15. januar må søker sende oss et gjennomarbeidet utkast skrevet i word som følger malen nedenfor. Skissen må være på norsk. (I trinn to kan man velge å skrive prosjektbeskrivelsen på norsk eller engelsk.) 

Alle punktene i malen er hentet fra søknadsskjemaet i damnett og kan senere klippes inn i feltene i skjemaet. Når utkastet er mottatt gir vi dere skriftlige tilbakemeldinger ved hjelp av verktøyet "spor endringer" i dokumentet. Dette gjøres i én eller flere runder. Utkastet sendes som vedlegg til ida.heiaas@sanitetskvinnene.no. 

Før søknaden ferdigstilles i damnett må søker utforme CV som følger Stiftelsen Dam sin mal, og sende oss denne. I phd-søknader er det hovedveileders CV som skal legges ved. I postdoktorsøknader er det kandidatens som regnes som prosjektleder, og som skal legge ved CV. Ph.d.-kandidat skal ikke legge ved CV. Dette er den samme som både NFR og N.K.S. bruker. CVen må ikke overstige 4 sider inkludert publikasjonsliste.

Vi ferdigstiller søknaden i damnett og sender inn så snart vi vurderer skissen som ferdig. 

 

 

 

 

Svar på skissesøknaden kommer 14. april. Vi ber om å motta full søknad i word-format innen en avtalt dato, og gir deretter tilbakemeldinger ved hjelp av "spor endringer". Dette gjøres i én eller flere runder før søknaden sendes inn. Den endelige fristen til Stiftelsen Dam er 10. juni.

Tildelingen publiseres15. oktober på Stiftelsen Dams nettsider. 


Dette kan det søkes om
 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under).
 • Forskning i regi av en forskningsansvarlig institusjon som er norsk (prosjektleder må være tilknyttet forskningsansvarlig institusjon). 
 • Minimum 1.500.000 og maksimalt 3.000.000 kroner. 10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent. 
 • Prosjekter med varighet inntil 36 måneder. For PhD-prosjekter der det søkes om tre årsverk som stipendiat, kan det søkes om varighet på inntil 72 måneder. Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler. 

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.


Dette prioriteres og vektlegges

I Stiftelsen Dam sin vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

 • Soliditet (excellence)
  • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
  • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning (impact)
  • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen.
  • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring (implementation)
  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Stiftelsen Dams prioriteringer
  • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten.
  • Pasient-/brukernær forskning.
  • Forskning på brukermedvirkning.
  • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud.

Dette kan det ikke søkes om
 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet.
 • Basalforskning.
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring.
 • Utredninger eller kartlegginger.
 • Opprettelse av registre. 
Kontaktinformasjon

Ida Heiaas, Seniorrådgiver forskning og utvikling, ida.heiaas@sanitetskvinnene.no