Image
Kvinnehelse - Fra vugge til grav

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025

Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt:

Seksuell og reproduktiv helse

Vi prioriterer prosjekter innen fødsel og barselomsorg, overgangsalder og eldre kvinners helse. Vi prioriterer seksuell og reproduktiv helse for barn og unge kvinner, samt underprioriterte sykdommer og lidelser som rammer kvinner spesielt, slik som endometriose, adenomyose og vulvalidelser.

Kreft som rammer kvinner

Vi prioriterer forskning innen forebyggende behandling og senskadeoppfølging av kvinner som har vært behandlet for kreft, samt kroniske sykdommer som kan utvikle kreft hos kvinner som konsekvens av legemiddelbehandling.

Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander

Vi prioriterer forskning innenfor livsløpsspesifikke sykdomsforløp som rammer kvinner. Dette gjelder årsak, mestring og psykiske aspekter både i møte med helsevesenet, diagnostisering, behandling og oppfølging. Vi satser blant annet på revmatologi og autoimmune sykdommer, ME, leddgikt, beinskjørhet og fibromyalgi.

Hjerte- og karsykdommer

Det finnes betydelig forskning på hvordan kvinner og menns hjerter og hjertesykdom skiller seg fra hverandre, men det er fortsatt mangel på kunnskap om mekanismene bak kjønnsforskjellene, og vi har fortsatt dårligere utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for kvinners hjertesykdommer.

Psykisk helse

Det er behov for mer kunnskap om hvilke aspekter av kvinners liv og sårbarhet som påvirker kvinners mentale helse knyttet til spesielle livsfaser som svangerskap, barsel og alderdom. Vi satser også på prosjekter knyttet til vold, overgrep og kroppspress.

Barn og unge

N.K.S. vil bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og prioriterer forskning som fremskaffer ny kunnskap om barn og unges helse og livsvilkår.

Søknadsbehandling

Søknadene vurderes av vårt Ekspertpanel. Deres innstilling legges til grunn for sentralstyrets vedtak 9. desember.

Vurderingskriterier

 · Relevans og kvinnehelseprofil: Prosjektet skal være i samsvar med N.K.S.’ forskningsstrategi.

· Kvalitet: Prosjektet skal være av god kvalitet og søknaden skal redegjøre for databehov, beskrive og begrunne metodiske og analytiske valg, beskrive etiske utfordringer, hensyn og godkjenninger, samt brukermedvirkning.

· Validitet: Prosjektene må ha en klar problemstilling og benytte seg av metoder som er egnet til å gi svar. Søknaden skal ha godt definerte mål med forskbare problemstillinger.

· Kompetanse: Forskeren og forskningsmiljøet som søknaden presenterer må dokumentere at de har den nødvendige faglige, metodiske og analytiske kompetansen for prosjektet.

· Gjennomføring: Prosjektet må ha en realistisk plan for gjennomføring og en beskrivelse av hvem som utfører hvilke oppgaver i beskrivelsene. Gjennomføringsevne skal også tydeliggjøres i forskningsmiljøet rundt søker.

· Originalitet: Søknadene må redegjøre for hvordan prosjektet bidrar til nytekning.

Dette kan det søkes om

Vi støtter Ph.d.- og postdoktorprosjekter i opptil tre år. For doktorgradsstillinger gjelder en fast sats på 775 000 kroner årlig. For postdoktorstillinger gjelder en fast sats på 875 000 kroner årlig.

Av disse midlene kan 50 000 kroner gå til driftskostnader årlig. Det gis ikke ytterligere midler til overhead. 775 000/875 000 kroner er altså maksimal tildeling pr år, og følgelig totalt 2 325 000/2 625 000 kroner for hele prosjektperioden. 

Ph.D.-søknader kan søkes uten kjent kandidat. Postdoktorsøknader må ha kjent kandidat. Både postdoktor- og Ph.D.-kandidater må ha hovedveiledere. Det er ikke anledning til å søke om Postdoktorstipend om man har mottatt dette før. 

Betingelser og krav om rapportering

Søker forventes å gjøre seg kjent med, og akseptere, betingelsene i vår standardkontrakt med mindre justeringer. Vi stiller blant annet disse kravene: funn skal publiseres i tidsskrift med Gold open access, prosjektene må avgi fremdriftsrapport før utbetaling for 2. og 3. år kan godkjennes. Eventuelle endringer i prosjektets innhold eller omdisponeringer må søkes om i forkant. Sluttrapporteringen skal skje innen to måneder etter disputas og inneholde en rapport etter mal/disposisjon utformet av N.K.S., avhandlingen, samt noe materiale til bruk for N.K.S.’  populærvitenskapelige formidling av forskningen.

Seneste oppstartsdato er 15.06.2023.

Tildelinger offentliggjøres 9. desember og formidles til søkere.

Maler som skal benyttes:

Det er ikke anledning til å legge ved flere dokumenter enn det som etterspørres, kun søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, godkjenning fra ansvarlig institusjon og CV for hovedveileder og postdoktor. CV for Ph.D-kandidat legges ved hvis denne er kjent, hvis kandidaten er ukjent kan det legges ved en kort beskrivelse av ønsket kompetanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søker oppfordres til å gjøre seg kjent med følgende innhold: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål rettes til forskning@sanitetskvinnene.no