Å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er en viktig del av Sanitetskvinnenes arbeid og en viktig del av kvinners helse.

Seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) handler om retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerettighet. Sanitetskvinnene mener at alle har rett til å leve ut sin seksuelle identitet, at alle skal få elske hvem de vil, og ha mulighet til å gifte seg og få barn dersom de ønsker det. Alle har også rett til å leve ut sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Ingen skal oppleve diskriminering på bakgrunn av seksuell identitet eller kjønnsidentitet. Sanitetskvinnene mener at alle har rett på likeverdige helsetjenester.

 • For å sikre likeverdige helsetjenester bør staten sørge for at alle kvinner i Norge har tilgang til gratis prevensjon.
 • Det er behov for mer forskning på bivirkninger av ulike typer prevensjon og forskning og kunnskapsutvikling om ulike typer prevensjon for menn.
 • Det må sikres økt kunnskap i helsetjenesten om prevensjon, spesielt langtidsvirkende prevensjon.
 • Det må sikres at skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har kompetanse og utstyr for å tilby alle typer prevensjon og god prevensjonsveiledning.
 • Alle sanitærprodukter skal være gratis og tilgjengelig for alle.
 • Det må sikres at alle sanitærprodukter er trygge, og det bør opplyses om menskopp som et bærekraftig alternativ.
 • Abort skal være en trygg og faglig forsvarlig helsetjeneste som er tilgjengelig for alle.
 • Abortnemndene bør avvikles frem til uke 18.  Kvinner som har behov, skal få faglig støtte og veiledning.
 • Primærhelsetjenesten, i tillegg til spesialisthelsetjenesten, skal kunne tilby medisinsk (medikamentell) abort inntil uke 10 i svangerskapet.
 • Vi må hindre innskrenkinger i abortloven, inkludert forslag om innføring av reservasjonsmulighet for fastleger.
 • Kvinner må få gratis tilbud om oppfølging før, under og etter både selvbestemt abort og spontanabort.
 • Vi ønsker en helhetlig, normkritisk og inkluderende seksualitetsundervisning for alle. Den skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, funksjonsvariasjon og etnisitet. Undervisningen bør inkludere blant annet seksuell helse, menstruasjon, samtykke, porno, seksuelle orienteringer og seksuell nytelse.
 • Hele tjenesteapparatet i kommune- og spesialisthelsetjenesten bør få lett tilgjengelig kompetanseheving innen SRHR i møte med ulike brukere.
 • Myndighetene må bistå med formidling av informasjon om SRHR til de som har begrensede norskkunnskaper.
 • Forskning og kunnskapsbasert helsehjelp omkring kjønnsinkongruens bør styrkes.
 • Vi støtter endringene som nå implementeres i bioteknologiloven, inkludert at sæddonasjon og eggdonasjon skal likestilles, at assistert befruktning for enslige skal tillates, at gravide skal tilbys tidlig ultralyd og blodprøve og at aldersgrensen for det som defineres som risikosvangerskap settes ned fra 38 til 35 år.