Vi jobber for forebygging av vold. Alle kan utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold.

Vi mener:

 • Myndighetene og utdanningsinstitusjonene må sikre voldskompetanse inn i fagplan for høyere utdanning til alle relevante yrkesgrupper som politi, helsepersonell, Nav, sosionom, eldre, barnehage og skole.
 • Myndighetene og virksomhetseiere må sikre god undervisning i skole, og på andre relevante arenaer slik som eldresenter, sykehjem og menigheter, om samtykke, vold og seksuell trakassering.
 • Alle kommuner i Norge må sette av ressurser til en familievoldskoordinator. Hver kommune må få en familievoldskoordinator som samarbeider tett med krisesentrene, politiets familievoldskoordinator og andre aktuelle tjenester, og som følger opp og koordinerer handlingsplanarbeidet.
 • Myndighetene må sørge for at alle kommuner har en aktiv handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, der kommunenes krisesentertilbud står i sentrum av arbeidet.
 • Myndighetene bør nedsette et utvalg for oppfølging av voldsutsatte.
 • Myndighetene må sikre et godt krisesentertilbud over hele landet.
 • Myndighetene må sikre at politiet har kompetanse og ressurser. Dette kreves for å gi bedre sikkerhetstiltak til voldsutsatte, som for eksempel omvendt voldsalarm.
 • Myndighetene må sikre at Ressursvenn (mentorordning for voldsusatte) har en plass på statsbudsjettet. 
 • Myndighetene må sikre nasjonale lavterskeltilbud og hjelpetiltak til voldsutøvere slik som ATV og Brøset-modellen.
 • Myndighetene må innføre en samtykkelov i Norge. Vi er en av grunnleggerne av Samtykkealliansen og jobber for innføring av en samtykkelov i Norge.

Det er en stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er derfor en av vår tids største likestillingsutfordringer. Vi går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Det er uakseptabelt at vold som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger. Noen sentrale tall og fakta:

 • Omtrent 10 % av kvinner oppgir at de har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold av sin partner.
 • 1 av 10 norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt. Halvparten av dem var under 18 år da overgrepet skjedde.
 • Omtrent 1600-2000 voksne personer, i all hovedsak kvinner, har boopphold på krisesenter hvert år. Hvert år har omtrent 1500 barn opphold sammen med en av sine foresatte.
 • Hvert fjerde drap som blir begått i Norge er partnerdrap, og ofrene er i all hovedsak kvinner. Statistikk viser at i 7 av 10 partnerdrap har det vært registrert voldshistorikk i forkant av drapet.
 • Kommunene har en omfattende forpliktelse til å forebygge vold og overgrep. Kun 4 av 10 kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll håndterte 759 enkeltsaker i 2021, et høyere antall enn noe år tidligere.