Sanitetskvinnene står sammen for å skape et varmt og inkluderende samfunn, og eldre er et prioritert område i vårt arbeid. Vi mener at alle mennesker bør bli verdsatt, sett og inkludert i felleskapet, uansett alder. 

Et godt liv handler om aktiviteter som både kan styrke fysisk og psykisk helse, skape sosiale felleskap gjennom gode møteplasser og gleden av å dele et godt måltid. Vi lever lengre, og det gjør at flere blir eldre. Dette vil medføre demografiske endringer i samfunnet, og med det følger et økende behov for tilbud og hjelp som treffer en økende eldre befolkning. Myndighetene er opptatt av satsinger og tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger, for å redusere presset på helse- og omsorgstjenestene. Fysisk aktivitet bidrar til bedre fysisk og psykiske helse, og forebygging av sykdommer og skader gjennom hele livsløpet.

 • Alle beboere på institusjon har krav på fysisk aktivitet hver dag
 • Alle beboere på institusjon har krav på tur i frisk luft minst en gang i uka
 • Alle institusjoner må sikre god kontakt med frivilligheten
 • Alle kommuner bør invitere frivillige organisasjoner til samarbeid om å nå felles mål om aktiviteter for eldre og å motvirke utenforskap
 • Alle kommuner bør ha en frivillighetspolitikk og ha avklart ansvar internt i kommunen om hvem som har ansvar for frivillighet
 • Kommunen må sikre at alle eldre får tilbud om lavterskel aktiviteter og møteplasser
 • Det må sikres ressurser slik at det er næringsrik og delikat mat for alle eldre som bor på institusjon og at det settes av tid til måltidet
 • Det må sikres tilgang til digitale kommunikasjonshjelpemidler på institusjon slik at eldre kan ha kontakt med sine pårørende
 • Alle eldre må få tilbud om opplæring og veiledning i digitale verktøy og tjenester der de bor
 • Kommunen har plikt til å gi et tilbud til pårørende, det må være et kvalitetssikret, lavterskel og tilpasset tilbud. 
 • Det bør vurderes behov for brukerråd i alle kommuner
 • Hjemmetjenesten må styrkes med økte ressurser og kompetanse
 • Alle eldre har krav på opplæring i brann og sikkerhet.