Hopp til hovedinnhold

Helhetlig oppfølging til voldsutsatte  

Alle kan utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Vi jobber for forebygging av vold.

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Det er en stor overvekt av kvinner blant ofre for partnerdrap. Vi går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Det er uakseptabelt at vold som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger.

Vold mot kvinner

1 av 10

Alvorlig vold av partneren

1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for alvorlig vold av partner eller eks-partner.

1 av 5

Voldtekt

22% av norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt. Halvparten av kvinnene utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, ble voldtatt da de var under 18 år.

2000
på krisesenter

Krisesenter

Omtrent 1600-2000 voksne personer, i all hovedsak kvinner, har boopphold på krisesenter hvert år. Hvert år har omtrent 1500 barn opphold sammen med en av sine foresatte.

7 av 10

Partnerdrap

Hvert fjerde drap som blir begått i Norge er partnerdrap, og ofrene er i all hovedsak kvinner. Statistikk viser at i 7 av 10 partnerdrap har det vært registrert voldshistorikk i forkant av drapet.

1137
årlig

Æresrelatert vold

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll håndterte 1137 enkeltsaker i 2023, et høyere antall enn noe år tidligere.

Kun
4 av 10

Manglende forebygging i kommuner

Kommunene har en omfattende forpliktelse til å forebygge vold og overgrep. Kun 4 av 10 kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Vi mener at for å redusere vold mot kvinner:

 • Myndighetene og utdanningsinstitusjonene må inkludere voldskompetanse inn i fagplan for høyere utdanning til alle relevante yrkesgrupper som politi, helsepersonell, Nav, sosionom, barnehage, skole og eldreomsorg.
 • Myndighetene og virksomhetseiere må sikre god undervisning i skole, og på andre relevante arenaer slik som eldresenter, sykehjem og menigheter, om samtykke, vold og seksuell trakassering.
 • Alle kommuner i Norge må sette av ressurser til en familievoldskoordinator. Kommunens familievoldskoordinator skal samarbeide tett med krisesentrene, politiets familievoldskoordinator og andre aktuelle tjenester, og følge opp og koordinere handlingsplanarbeidet.
 • Myndighetene må sørge for at alle kommuner har en aktiv handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, der kommunenes krisesentertilbud står i sentrum av arbeidet.
 • Myndighetene bør nedsette et utvalg for oppfølging av voldsutsatte.
 • Myndighetene må sikre et godt krisesentertilbud over hele landet.
 • Myndighetene må sikre at politiet har kompetanse og ressurser. Dette kreves for å gi bedre sikkerhetstiltak til voldsutsatte, som for eksempel omvendt voldsalarm.
 • Myndighetene må sikre at Ressursvenn (mentorordning for voldsusatte) har en plass på statsbudsjettet. 
 • Myndighetene må sikre nasjonale lavterskeltilbud og hjelpetiltak til voldsutøvere slik som ATV og Brøset-modellen.
 • Myndighetene må innføre en samtykkelov i Norge. Vi er en av grunnleggerne av Samtykkealliansen og jobber for innføring av en samtykkelov i Norge.
 • Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner må lovfestet og disse planene må inneholde et definert pakkeløp for oppfølging av voldsutsatte. 

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn