Leder
Ann Kristin Svendsen
Leders telefon
Leders mobiltelefon
Leders E-post
ann_kristin_svendsen@hotmail.com
Address name
Halsahagan 84
Adresse

Halsahagan 84
6680 HALSANAUSTAN
Norge

Map

63.071785074199, 8.2509948413771