Hopp til hovedinnhold

Likestillingspolitikk

Som Norges største kvinneorganisasjon spiller Sanitetskvinnene en viktig rolle i å sikre et mer likestilt og inkluderende samfunn.

 

 

Vi mener: 

 • Det må sikres lik lønn for likeverdig arbeid.
 • Det må utlyses flere både hele og faste stillinger, spesielt i helse- omsorg- og serviceyrker.
 • Antall kvinner i lederposisjoner og i politiske verv bør økes.
 • Mer forskning for å kartlegge hvorfor det er høyt sykefravær blant kvinner.
 • Ingen skal bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å følge opp saker som varsles og overvåke situasjonen samt iverksette forebyggende tiltak.
 • Kjønn må innføres som grunnlag i straffeloven § 185.
 • Kvinner som utsettes for hatefulle ytringer må sikres informasjon om hvilke straffebud de kan anmelde forholdet som.
 • Det må gis informasjon og opplæring om at hatefulle ytringer på grunnlag av kjønn er ulovlig, både utad til befolkningen og innad i politiet.
 • Politiets kunnskap om hvilke straffebestemmelser som skal brukes ved hatefulle ytringer på grunnlag av kjønn må økes.
 • Arbeide for innføring av en fravikelig samboerlov. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen om å utrede en fravikelig samboerlov. Vi følger opp dette arbeidet.
 • I diskrimineringsnemnda må det i større grad sikres tilrettelegging i den skriftlige prosessen, og åpne for muntlig fremleggelse av klager. Nemnda må begrunne avvisningsvedtak bedre. Diskrimineringsnemndas myndighet og sanksjonsmuligheter bør gjennomgås og utvides.
 • Det må sikres fritt rettsråd og fri rettshjelp i diskrimineringssaker.
 • Utredningsinstruksen må endres slik at det eksplisitt står at likestilling skal vurderes i utredningen av nye statlige tiltak.

Selv om Norge er et av landene i verden som har kommet lengst når det gjelder likestilling, har vi fortsatt en lang vei å gå. Diskriminering på bakgrunn av kjønn i arbeidslivet, helse eller hatefulle ytringer og seksuell trakassering er eksempler på dette. Sanitetskvinnene vil jobbe for likebehandling av kjønn og tiltak som sikrer kvinners rettigheter i alle deler av samfunnet.

Noen sentrale tall og fakta:

 • Menn tjener mer enn kvinner. Kvinners timelønn er i snitt 89 for hver hundrelapp menn tjener
 • Kun 14% av de største norske selskapene har en kvinne som øverste leder
 • Seksuell trakassering er utbredt og kvinner er mer utsatt
 • I levekårsundersøkelse fra 2019 kom det frem at 8% av sysselsatte kvinner mellom 18 og 66 år ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, månedlig eller hyppigere. Levekårsundersøkelsen fant at det er ansatte i servitøryrker, sykepleiere og pleie- og omsorgsarbeidere som er mest utsatt. I disse yrkene er det mellom 19 og 22 % som oppga å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, månedlig eller hyppigere
 • Seksuell trakassering kan øke risikoen for seksuelle problemer, depresjon, angst, traumelidelser, spiseforstyrrelser, mage-/tarmproblemer, uspesifikke smertetilstander og selvmord. I arbeidslivet ser man også økt sykefravær, nedsatt trivsel og avgang fra yrket.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front sammen med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn