N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Vi tilbyr individuelle samtaler til barn og voksne som er pårørende til rusavhengige eller noen med en psykisk lidelse. Vi har i tillegg samtaler med pårørende til innsatte i fengsel og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall. I 2018 ga det seg utslag i etablering av en gruppe for etterlatte som møtes over åtte ganger.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes
Veiledningssenteret på Sandnes

Vi gjennomfører gruppesamtaler. Det varierer i hvor mange grupper vi har til enhver tid, da dette avhenger av at vi har nok deltakere, men med en gang en gruppe er fylt opp starter vi umiddelbart. Vi benytter eksterne gruppeledere som et supplement. Spesielt fornøyd er vi i år med å ha en 3.års barnevernsstudent som har egen erfaring med å være barn som pårørende. Vi samarbeider tett med barnevern og familieenheter i kommunene. I tillegg til samarbeid med fengslene, fokuserer vi på eksternt samarbeid med skoler. Vi skal for første gang snakke til elever på 4. trinn.

Det er flest voksne som pårørende som oppsøker oss, det være foreldre, partnere, eks-partnere og barn av. Antall barnesamtaler økte med over 100% i 2017 mot 2016, og har økt ytterligere i 2018. De fleste barna er barn av, men noen er også søsken. De fleste er pårørende til pasienter med både rus og psykiatriutfordringer, men vi registrerer at andelen pårørende til psykisk syke uten rusproblematikk er økende. Vi har gjennomført flere barnegrupper og har gode erfaringer, mens hovedtyngden av veiledning overfor barn skjer gjennom individuelle samtaler. Å bistå barn innebærer ofte støtte utover veiledningstimene, som for eksempel å hjelpe til med å ta telefoner til det offentlig, delta i samtaler med NAV og fastlege, delta på barnevernsmøter, skrive klager og søknader.

Samarbeid med eksterne aktører
Image
Veiledningssenteret i Haugesund
Veiledningssenteret i Haugesund

Vi har startet et prosjekt i samarbeid med fengselet i Stavanger og Åna, og konfliktrådet, om å tilby samtaler med reflekterende team til foreldre hvor den ene soner en straff og hvor samarbeidet om barna er utfordrende. Disse tiltakene videreføres i 2019. 

Vi skal i 2019 inngå tettere forpliktende samarbeid med kommunene. Ellers er vinteren en aktiv tid med årsmøter i Sanitetskvinnenes lokalforeninger hvor vi deltar og oppdaterer om driften og gjerne har med pårørende som bidrar med sin historie.

Hvem er vi?

De ansatte ved N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge har alle en helsefaglig grunnutdannelse (sykepleier/barnevernspedagog) og videreutdanning i veiledning, rus og/eller psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon:
Haugesund: 

Telefon: 52 71 78 80
E-post: haugesund@veiledningssenter.no

Sandnes:

Telefon: 51 66 42 02
E-post: kontakt@veiledningssenter.no