N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge dekker 64 kommuner i to fylker: Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Vår målgruppe er pårørende til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Vi har hovedkontor på Stjørdal i lokaler som eies av Stjørdal kommune. I samme bygning drives et lavterskeltilbud for personer med rusproblemer, psykisk sykdom eller annen marginal livssituasjon. Vi har samtaler med barn (fra 4 år), ungdom og voksne hovedsakelig individuelt. I samtalene med barn og ungdom benytter vi Psykologisk førstehjelp-serien. Vi har stort fokus på nettverk og familiesystemet og det betyr at vi har samtaler med par (foreldre) og hele familier. Å samle nettverket så tidlig som mulig i en endringsprosess er god folkehelse både for pårørende og de som har vanskene. Vi arrangerer grupper ved behov.

Nå ut til flest mulige pårørende

På grunn av vår store region (720.274 innbyggere fordelt på et areal på 59.494 km2), er vi opptatt av å nå ut til flest mulig pårørende. Derfor har vi i tillegg til hovedkontoret, satelittkontor i 10 kommuner: Trondheim, Røros, Ørland, Orkdal, Levanger (ved behov), Namsos, Steinkjer, Inderøy, Kristiansund og Surnadal kommuner. I disse kommunene er vi en gang pr. mnd. I sju av kommunene får vi låne kommunale kontor. I tre kommuner låner vi lokaler av sanitetsforeningene. Ca. 50 % av våre konsultasjoner er på telefon.

Samarbeid med eksterne aktører

Ved opprettelsen av kontoret i 2010, ble det inngått en avtale med Stjørdal kommune. Avtalen gir oss gratis kontorlokale, strøm, datalinje og renhold. I tillegg får vi benytte kommunens konvolutter når vi en svært sjelden gang sender noe med post. Kommunen betaler også porto. En av våre veiledere er med å drifte BAPP-grupper (Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer) sammen med Stjørdal kommune. BAPP-gruppene i Stjørdal kommune er en meget etablert gruppeform og har eksistert i snart 15 år. Vi har også et godt og jevnlig samarbeid med Kompetansesenter Rus Midt Norge (KoRus).

Konferanser og foredrag
Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.
Veiledningssenteret i Midt-Norge

Vi har arrangert flere konferanser sammen med KoRus, samt flere folkeopplysningskvelder og temakvelder sammen med dem, DPS, Mental Helse, ADHD-forening, politiet og Stjørdal kommune. Vi er opptatt av å skaffe oss oversikt over alle tilbud til pårørende og samarbeider også med Trondheim kommune, kommunene vi har satelittkontor i, og med Kompasset. Vi har foredrag til skoler, barnehager, politi, sanitetsforeninger osv. og en foredragsserie på Nord Universitet der en pårørende deltar med sin historie. Veiledningssenteret veileder også samarbeidspartnere der rus og psykisk sykdom er en utfordring.

Hvem er vi?

Våre ansatte har psykiatrisk/pedagogisk/helsefaglig bakgrunn med tilleggsutdanning i veiledning.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 45 14 21 44
E-post: post.mnorge@veiledningssenter.no