Antall barn som vokser opp i en familie med vedvarende lav inntekt har økt jevnt de siste ti årene. Vi er bekymret for at mange familier ikke får den hjelpen de har behov for.

Vi mener

  • Alle aktiviteter i skolens og FAUs regi skal være gratis. Dette må inkludere klasseturer, leirskoler, skolefrokoster og alt utstyr man trenger til aktiviteter i skolens regi. Dette vil sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis fritidsaktiviteter og møteplasser, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.
  • Myndighetene må sikre økt barnetrygd for alle barn mellom 0-18 år. Vi mener at barnetrygden må indeksreguleres.
  • Alle barn og unge, inkludert de som bor på asylmottak, har rett på tilgang til likeverdige helse og omsorgstjenester. I dag har UDI omsorgsansvaret for barn mellom 15 og 18 år, og dermed bor de på asylmottak og ikke omsorgssenter. Vi mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge under Bufetat og dermed reguleres av barnevernloven.
  • Regjeringen må redusere sosial ulikhet i barn og unges helse. Dette gjelder både fysisk og psykisk helse. Alle barn og unge må ha tilgang på helsesykepleier både gjennom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Å ikke delta på organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende skaper utenforskap og påvirker hvordan barn og unge ser på seg selv og egen fremtid. Vi har derfor ulike gratis aktiviteter og møteplasser for barn, unge og familier hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet. Vi har egne aktiviteter for kvinner som er i sårbare livssituasjoner, og vi styrker barnas psykiske helse gjennom å tilby støtte til deres mødre. I tillegg eier og driver Sanitetskvinnene i dag flere ideelle helse- og sosialinstitusjoner for å styrke barns oppvekstsvilkår og psykiske helse. Vi driver også lavterskeltilbud for blant annet barn som pårørende til personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Enslige forsørgere og familier med svak yrkestilknytning er mest sårbare for vedvarende lavinntekt. Svak familieøkonomi kan ha en negativ innvirkning på barns psykiske helse på flere måter. Undersøkelser viser at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har større risiko for skolefrafall, kriminalitet samt fysisk og psykisk uhelse i et livsløpsperspektiv. Barn i familier med svak økonomi deltar sjeldnere på aktiviteter enn andre barn, har færre materielle goder og større risiko for helseproblemer enn andre barn. Trangboddhet og boforhold som er utilfredsstillende, påvirker også barnas hverdag og framtidsutsikter. Vi vet også at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsstatistikken.