Vi arrangerer aktiviteter for kvinner og barn som bor på asylmottak. Våre politiske innspill er tett knyttet opp til frivilliges erfaringer fra feltet, samt basert på hva andre organisasjoner på asylfeltet prioriterer.  

Vi mener: 

  • Alle barn og unge, inkludert de som bor på asylmottak, har rett på tilgang til likeverdige helse og omsorgstjenester. I dag har UDI omsorgsansvaret for barn mellom 15 og 18 år, og dermed bor de på asylmottak og ikke omsorgssenter. Vi mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge under Bufetat og dermed reguleres av barnevernloven.
  • Myndighetene må sikre at aktivitetsmidlene til barn som bor på mottak økes, og at regelverket endres slik at det blir mulig å søke om støtte til prosjekter over 2 år.
  • Myndighetene må sikre at nivåer på stønader til beboere i mottak økes.
  • Myndighetene bør etablere en uavhengig tilsynsordning for ordinære asylmottak. Statens helsetilsyn bør ha overordnet ansvar for tilsynet.
  • Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket må endres, slik at de som faktisk er i landet, får primærhelsetjenester på linje med andre borgere og at det opprettes en finansieringsordning for behandlere. Personer uten fast opphold i riket må gis tilgang til fastlegeordningen.