Dersom en kvinne ønsker svangerskapsavbrudd etter uke 12 må hun i dag møte i en nemd. Vi mener dette bør endres for å sikre likeverdige helsetjenester og kvinners rett til kroppslig autonomi.

Vi mener:

  • Abortnemndene bør avvikles frem til uke 18 under forutsetning av at kvinner som har behov, får faglig støtte og veiledning.  

Aborttallene har de siste årene vært historisk lave, og de er fortsatt fallende. Dette skyldes en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.  Det var i 2020 utført totalt 11 081 svangerskapsavbrudd i Norge. Av alle avbrudd, var 95,4 % selvbestemt og 82,6 % skjedd før uke 9.  Hver tredje kvinne i Norge vil ta en eller flere aborter i løpet av livet.

Dagens lovgivning innebærer som nevnt at kvinnen etter uke 12, må møte i nemnd for å avgjøre om de får innvilget abort. Dette gjelder også om de bærer på et foster med alvorlig sykdom, eller de er i en situasjon hvor svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette den gravide i en vanskelig livssituasjon eller påføre en urimelig belastning på den gravides fysiske og/eller psykiske helse. I 2020 var det utført 508 nemndbehandlede svangerskapsavbrudd, og dette utgjør 4,6 % av de totale antall aborter. 498 av i disse ble innvilget i primærnemnd. De fleste nemndbehandlede avbruddene var innvilget på grunnlag av risiko for fosterskader, sosiale forhold og/eller mors helse.

Endringer i lovverket vil ha liten innvirkning på antall aborter som utføres, men vil ha en stor etisk og moralsk betydning. Det er ingenting som tilsier at det ikke er kvinnen selv som er best i stand til å fatte beslutning om svangerskapsavbrudd. Men, dagens lovtekst understreket at det ikke skal innvilges abort etter 18 uke dersom fosteret antas å være levedyktig. Dersom dette regelverket skal opprettholdes må det forvaltes. Vi mener at kvinnen selv bør bestemme frem til uke 18, men at svangerskapsavbrudd mellom uke 18 og 22 fortsatt bør avgjøres i nemd. Med endringene i bioteknologiloven vil ventelig antall aborter etter uke 12 reduseres betydelig. Det er imidlertid viktig å forebygge aborter og sikre kvinne hjelp og støtte uavhengig av svangerskapsuke.

Siden 2014 har vi jobbet mot innskrenkinger i abortloven. Vi jobbet imot daværende regjerings forslag om innføring av reservasjonsmulighet for fastleger, og ba om at forslaget ble trukket. Vi mente forslaget var et angrep på kvinnens reproduktive helserettigheter og en uthuling av abortloven.