Image
Grafikk av jenter og kvinner i alle aldre

N.K.S. Kvinnehelsehus tilbyr et lavterskeltilbud, tuftet på frivillighet i samarbeid med fagfolk. Det er de lokale behovene som er avgjørende for både målgruppe, aktivitetene og samarbeidspartnere.

Et kvinnehelsehus i regi av sanitetskvinnene er en overbygning som tilbyr aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Kvinnehelsehusene skal fungere som en åpen møteplass i trygge former i lokalsamfunnene og ha et regionalt nedslagsfelt.  Vår styrke ligger i at vi ikke er et behandlingstilbud, men tilbyr sosial og lavterskel støtte. Kvinnehelsehuset skal være frivilligdrevet, med sikte om offentlig finansiering og fremme samarbeid med andre organisasjoner, kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Det er de lokale behovene som står i sentrum, men innenfor rammen av likeverdige helsetjenester, seksuell og reproduktive rettigheter og likestilling. Et hus der kvinners helse er i sentrum og kunnskap om kvinnehelse er tilgjengelig og gratis. Aktuelle aktiviteter kan være å fremme kunnskap gjennom forskningsformidling, debatter, erfaringsutveksling, kurs og møtevirksomhet om dagsaktuell og tabubelagte tematikk.

Kvinnehelsehusene er ikke et substitutt for det offentlige, men et supplement. De er lett tilgjengelige, og et uhildet sted som ikke er presset på tid. Våre møteplasser er ikke-religiøse og ikke-diskriminerende.

Hvorfor etablerer vi N.K.S. Kvinnehelsehus?

Norske Kvinners Sanitetsforening har i 125 år jobbet for et samfunn med likeverdige tjenester og likestilling mellom kvinner og menn. I 1914 ble den første kontrollstasjon for mor og barn åpnet. Dette var forløperen til dagens helsestasjoner. I 1970 vant sanitetskvinnene en årelang kamp, nemlig at det ble lovpålagt at helsestasjoner er en kommunal oppgave. I dag ser vi behov for et helhetlig tilbud tuftet på frivillighet og tett samarbeid med kommune og andre organisasjoner som jobber med kvinners livsvilkår. Tilbudene er ofte fragmentert og vanskelig å få oversikt over. N.K.S. Kvinnehelsehus vil være et knytepunkt og samlingsted for aktiviteter og enkelte helsetilbud.

Les mer om N.K.S. Kvinnehelsehus her.

Bergen, Kristiansand og Trondheim

Sanitetskvinnene åpnet det første Kvinnehelsehuset i landet i Bergen i august 2021. Dette er et lavterskeltilbud for Bergen og omegn og hovedmålet er at alle kvinner skal ha lik tilgang på helsetjenester. Huset drives av Bergen Sanitetsforening, og rekruttering av frivillige inn i arbeidet er godt i gang. Tilbudet skal gi kvinnene økt nettverk og styrke den psykisk og fysiske helsen gjennom å gi helsekompetanse slik at kvinnene tar helsefremmende valg.

Nå skal tilbudet rulles ut flere steder i landet. – Å etablere Kvinnehelsehus er et pilotprosjekt som også skal rulles ut i Trondheim og Kristiansand. Første delen av prosjektet består også her av en behovsanalyse. Hvilke tjenester bør et lavterskeltilbud i et kvinnehelsehus inneholde? Hvordan skal vi styrke eksisterende helsetilbud. Behovsanalysen danner grunnlaget for hva et kvinnhelsehus skal inneholde basert på lokale behov.