Kvinnehelsehus er en åpen, ikke-religiøs og ikke-diskriminerende møteplass med lavterskeltilbud og skal fungere som et supplement til det offentlige tilbudet.

N.K.S. Kvinnehelsehus er en fysisk lokasjon, med mål om å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det er et sted som er gratis og tilgjengelig for alle kvinner. Vårt kartleggingsarbeid viser at det er et stort behov for et kvinnehelsehus og at engasjementet er stort. Kvinnehelsehuset skal være drevet av frivillige i samarbeid med den offentlige helsetjenesten. N.K.S. Kvinnehelsehus skal tilby aktiviteter og kunnskap, som vil være tilpasset etter lokale behov.

Vi er i gang med etablering og drift av seks Kvinnehelsehus (Bergen, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Drammen og Lørenskog) som skal tilby aktiviteter og tjenester som svarer på behovene i lokalsamfunnet. Kvinnehelsehuset vil romme tiltak og tilbud som Flerkulturell doula, våre Veiledningssentre for pårørende som gir gratis veiledning til barn og unge som er pårørende til personer med psykisk og/eller ruslidelse, og Ressursvenn der voldsutsatte får en frivillig som støtter dem i den svært sårbare re-etableringsfasen.

Kvinnehelsehuset er en mulighet for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune- og spesialisthelsetjenesten for å sikre likeverdige helsetjenester og motvirke sosiale ulikheter i helse. Et Kvinnehelsehus vil bidra til å sette søkelys på ulike aspekter av kvinners helse og gi kompetanseheving til både helsepersonell og kvinner selv. 

Sanitetskvinnene er i en spennende fase for å finne aktuelle samarbeidspartnere, som kan bidra enten økonomisk til etablering eller med sin tid som frivillig, og dermed sikre et godt og likeverdig tilbud. 

  • I vårt innspill til Statsbudsjett 2024 ber vi om øremerkede midler til N.K.S. Kvinnehelsehus på 20 millioner kr.