En trist tenåringsjente

Den økonomiske situasjonen er fortsatt uavklart for våre veiledningssentre. Vi er spesielt bekymret for barna som er pårørende.

I år fikk vi avslag på tilskudd til våre veiledningssentre for pårørende innen rus og psykisk helse. I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen 25 millioner ekstra til denne tilskuddspotten, slik at vi og andre som fikk avslag kan søke på nytt. Vi er selvsagt skuffet over at våre veiledningssentre ikke er lagt direkte inn i revidert budsjett med en egen post. Vi er likevel glade for den ekstra bevilgningen, selv om den ikke er stor nok til å dekke de store behovene på dette feltet. Vi søker nå om 15 millioner fra disse pengene, og håper å sikre tilskudd til vårt viktige tilbud til pårørende i tre år framover.  

 

Omleggingen av tilskuddssystemet og signalene vi fikk da revidert budsjett ble lagt fram, gjør det klart at pengene fra denne ordningen skal spisses mot telefon- og chattetjenester. Vi er bekymret for at våre veiledningssentre skal falle utenfor. Våre veiledningssentre for pårørende innen rus og psykiatri gjennomførte i fjor tett på 10.000 konsultasjoner, hvorav mer enn 30 prosent var via videosamtaler, telefon og epost. Telefon- og chattetjenester kan være et godt verktøy for å gi hjelp og støtte raskt, og gjøre tilbudet tilgjengelig på tvers av geografiske avstander. Noen ganger er det imidlertid behov for fysiske møter også, det er ikke alt som kan løses digitalt.  

Særlig gjelder dette barn som pårørende. Det bekrefter Karin Tuvmarken, rådgiver ved veiledningssentrene.  

- Vi erfarte under pandemien at video- og telefonsamtaler kan være krevende å gjennomføre for barn, sier hun. 

 

Barn som pårørende er en spesielt sårbar gruppe. De trenger å møte sin veileder for å bli trygge. Vi har satset spesielt på å gi et tilbud til barn og unge som pårørende til foreldre med rus og psykisk helseutfordringer. Rundt 450.000 barn vokser opp med foreldre som strever med rusavhengighet og psykiske lidelser. Barn kan oppleve traumer eller omsorgssvikt som får følger senere i livet, dersom de ikke får nødvendig støtte. Forskning viser at barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke elle rusmiddelavhengige foreldre opplever et spekter av bekymringer og har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og atferdsmessige problemer enn andre barn. 

 

Veiledningssentrenes tilbud til pårørende inkluderer også ulike typer mestringskurs, foredrag og gruppesamtaler. Noen har i tillegg behov for samtaler ansikt til ansikt med en veileder. Veiledningssentrene har 18 ansatte med fagkompetanse i Oslo, Skien, Kristiansand, Haugesund, Sandnes, Stjørdal, Bodø og Alta. Vi gir et gratis lavterskel tilbud der pårørende kan få fysiske samtaler i over 15 kommuner. I tillegg får pårørende over hele landet møte en veileder på video eller telefon.  Veiledningssentrene spiller en stor rolle i forebyggende arbeid; dette er viktig for de det gjelder, men også samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Støtt vår spleis for veiledningssentrene for pårørende innen rus og psykisk helse