«Modig, nytenkende og likestilt» er Norske Kvinners Sanitetsforening sin strategiske plan for perioden 2018-2024 og gir føringer for områder vi prioriterer.

Strategien inneholder tre prioriterte områder. Disse er:


1. Fremme kvinners helse og livsvilkår

Vi jobber for:

 • Å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester.
 • Kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter.
 • En trygg og god alderdom.
 • At minoritetskvinner skal delta aktivt i samfunnet.
 • Å forebygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold.

2. Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst

Vi jobber for:

 • At barn inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter.
 • At jenters selvbilde styrkes slik at de kan ta egne trygge valg.
 • Å ivareta barn og unge som pårørende i vanskelige livssituasjoner.

3. Skape trygge lokalsamfunn

Vi jobber for:

 • At våre medlemmer i beredskap samarbeider med kommuner og andre beredskapsaktører.
 • At våre medlemmer i beredskap skal være et viktig supplement til nødetatene.
 • Å være en aktiv ideell aktør for å sikre helse- og velferdstjenester der det er udekkede behov.