Image
Utviklingsprosjekter

Her kan du lese om utviklingsordningen til Stiftelsen Dam og muligheten for å samarbeide om et utviklingsprosjekt med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Formålet med ordningen

Formålet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.


Viktige datoer

Det søkes i to trinn – først sendes en kortfattet skissesøknad inn. De høyest rangerte skissesøknadene inviteres til å sende inn full søknad.

 • 7. august, søknadsfrist skissesøknad, N.K.S.
 • 15. september, søknadsfrist skissesøknad, Stiftelsen Dam
 • 15. oktober, svar på skissesøknad
 • 15. desember, søknadsfrist full søknad, Stiftelsen Dam
 • 15. februar, tildeling

Krav til søkere
 • Ta kontakt i god tid før N.K.S. sin søknadsfrist hvis du har en idé til et prosjekt og ønsker å undersøke muligheten for å samarbeide med oss.
 • Tema for prosjektet må være innenfor N.K.S. sine prioriterte områder innenfor kvinnehelse og barn og unge. Les om våre forskningsområder her.
 • Prosjektet må tilfredsstille Stiftelsen Dam sine krav til utviklingsprosjekter.
 • Søker må, innen N.K.S. sin søknadsfrist, sende oss en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse etter oppsatt mal (se vedlagte maler nederst på siden).
 • Søknadens kvalitet vurderes løpende frem til en eventuell innsending.

Dette kan det søkes om
 • Det kan søkes om mellom 500 000-2 000 000 kroner for hele prosjektperioden som maks kan være to år.
 • Det kan søkes om FoU-prosjekter med helseformål. Det omfatter:
  • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.
 • Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.
 • Det stilles krav til rapportering/publisering av prosjektets formål, metode og resultater. Prosjektet må resultere i en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter prosjektperiodens slutt, eller åpent tilgjengelig vitenskapelig publisering senest ett år etter prosjektperiodens slutt.

Dette prioriteres og vektlegges

I Stiftelsen Dam sin vurdering av søknaden vektlegges:

 • Prosjektets relevans og forventede verdi for organisasjon og/eller bruker.
 • Prosjektets metode og gjennomførbarhet.
 • Prosjektgruppens kvalifikasjoner.
 • Involvering av bruker.
 • Plan for publisering og formidling av resultater.

Dette kan det ikke søkes om
 • Prosjekter hvor midlene det søkes om er å anse som tilleggsfinansiering til andre, større prosjekter (med primærfinansiering fra annet hold).
 • Prosjekter hvor midlene skal benyttes som lønnsmidler eller andre lønnsrelaterte kostnader for kandidater i et utdanningsløp.

Les mer om utviklingsordningen på Stiftelsen Dam sin nettside.


Kontaktinformasjon

Ida Heiaas, e-post: Ida.Heiaas@sanitetskvinnene.no

Iselin Løvhøiden, senior prosjektrådgiver (permisjon), e-post: Iselin.Lovhoiden@sanitetskvinnene.no