Samfunn og arbeidsliv
Engasjerte damer på Kvinnehelsedagen i Oslo.

Samfunn og arbeidsliv

Reell likestilling er viktig for å sikre jenter og kvinner de samme vilkårene som gutter og menn.

Selv om Norge betraktes som et likestilt samfunn, er det fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner som kun kan forklares med kjønn. Vi har ikke lik lønn for arbeid av lik verdi, og i flere kvinnedominerte yrker er det vanskelig å få full stilling.

Det resulterer blant annet i lav inntekt og at mange ender som minstepensjonister. Det bidrar til dårligere livskvalitet. I tillegg er det fortsatt slik at kvinneandelen er lav i ledende stillinger og politiske fora.


Kvinners rettigheter

Sanitetskvinnene jobber for at vi skal få reell likestilling. Vi forsøker å bedre rettighetene til kvinner gjennom politisk påvirkningsarbeid. Vi vet blant annet at kvinner i større grad enn menn kombinerer lønnet arbeid med omsorgsoppgaver for familiemedlemmer, og kjemper for å bedre vilkårene for denne gruppen.


Motivere til deltakelse

Vi er opptatt av at det må iverksettes tiltak som skal stimulere kvinner til å delta på arenaer i samfunnet der beslutninger fattes, og jobber derfor med å motivere jenter og kvinner til disse arenaene i samfunns- og arbeidslivet.

Gjennom en grundig og omfattende opplæring av tillitsvalgte vil vi også legge til rette for at kvinner får organisasjonserfaring og settes i stand til å påta seg viktige samfunnsoppgaver.