N.K.S. familien eier en betydelig eiendomsmasse og det er stor bredde i type eiendom som eies av foreningene, fra foreningshus til sykehus.

Vi har eiendom som vi bruker til egne institusjoner (kløverinstitusjonene) og forsamlingshus og eiendom som leies ut som ledd i vår ideelle virksomhet. All eiendom er eid og administrert av sanitetsforeningene, enten direkte eller gjennom egne selskaper.

I tillegg er sanitetsforeninger over hele landet opprettere av et større antall stiftelser som eier og driver fast eiendom. Fordi vi ser at mange av stiftelsene er avhengige av løpende frivillig innsats og økonomiske tilskudd fra oppretterforeningene, samtidig regelverket for stiftelser gjør det er vanskelig og tungvint å gjøre nødvendige endringer i stiftelsen, anbefaler vi normalt ikke at eiendom eller virksomhet legges til stiftelser.

Utleie til offentlige institusjoner er gjerne eiendom der stat eller kommune har overtatt driften av en institusjon som opprinnelig ble startet av oss. Svært mange av sanitetsforeningene driver også utleie til private, i hovedsak av boligsosial utleie og tilpassede eldreboliger. I tilknytning til dette kan det også være noe utleie til relevante tjenester som helse, fotpleie og frisør. Sanitetshusene våre er ofte lokale samlingspunkter og har dessuten en viktig funksjon som base for omsorgsberedskapsgruppene våre.

Forvaltning av eiendom avhenger av hva slags type eiendom det er og hva eiendommen brukes til. Det er stor variasjon i vedlikeholdsbehov og økonomisk risiko ved forvaltningen av eiendommene. Noen eiendommer består av store og komplekse eiendomsmasser og eiendommer og med utleie av en økonomisk størrelse som krever særskilt kompetanse. Vi har laget en anbefaling med råd om hvordan foreningene kan organisere forvaltningen av eiendommen.
 

Informasjon og råd knyttet til offentlige anskaffelser, forvaltning og salg av fast eiendom, samt drift av virksomhet.

Samfunnsutviklingen har gjort det mer krevende å eie og drive helse-, omsorg- og sosialinstitusjoner for ideelle organisasjoner. Dette skyldes profesjonaliseringen av offentlig sektor som tilbydere og innkjøpere, etablering av krevende anbudsregimer og konkurranse både fra det offentlige og kommersielle aktører. Våre virksomheter konkurrerer ofte med andre ideelle, men også kommersielle leverandører.

Som en ideell aktør er det sentralt at foreningene som eiere av ideelle virksomheter er profesjonelle overfor offentlige myndigheter, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sanitetsforeningene har også en stor eiendomsportefølje med stor økonomisk verdi og er en stor utleieaktør. Eiendomsforvaltning er krevende og salg av eiendom er regulert i Sanitetskvinnenes vedtekter.

Eiendom og virksomheter | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)