Image
glade barn

Brusetkollen har omsorgsplasser, forsterket fosterhjem, hybeltrening og bistand i forhold til utdanning og arbeid for ungdom etter endt institusjonsopphold. Det tilbys også korttidsplasser i skole og internat for barn i barneskolealder, som har behov for pedagogisk kartlegging og bistand til utvikling av et tilpasset opplæringstilbud i bostedsskole og hjemmemiljø. Brusetkollen tilbyr også familie og nettverksarbeid, samt bistand til kommuner og bydeler ved samvær mellom barn og foreldre hvor det kreves aktivt tilsyn eller tilrettelegging for samværet.

Eier: Oslo Sanitetsforening

Daglig leder: Elin Flatebø

Telefon: 66 98 79 00

E-post: adm@brusetkollen.no

Adresse: Otto Valstads vei 70,  Asker

Webadresse:  brusetkollen.no