Cathrine Linn kristiansen, Laial Janet Ayoub og Ellen Bugge

De siste årene har det vært en stor vekst i antall skjønnhetsklinikker på landsbasis og tilgangen til kosmetiske inngrep har blitt lett tilgjengelig. Realiteten er at kvinner trenger ikke enda et sted som skal tjene penger på deres dårlige selvfølelse. Det kvinner faktisk trenger, og ikke minst fortjener, er et kvinnehelsetilbud som setter ekte kvinnehelse på agendaen og sikrer likeverdige helsetjenester. 

Skrevet av Laial Janet Ayoub

I gang med å etablere Kvinnehelsehus 

Kvinnehelsehusene som vi skal etablere flere steder i landet, er et gratis tilbud som er tilgjengelig for alle. Målet med Kvinnehelsehusene er å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det skal fremme samarbeid mellom organisasjoner, kommune- og spesialisthelsetjenesten og sikre likeverdige helsetjenester. Ved å sette ekte kvinnehelse på agendaen skal alle kvinner få muligheten til å øke sin helsekompetanse og på den måten ta gode valg for seg selv og sin egen helse.  

Kvinnehelsehusene har flere viktige oppgaver, blant annet å styrke unge kvinners selvfølelse og selvtillit, være en motvekt til skjønnhetstyranniet, lære kvinner å sette tydelige grenser for seg selv og forebygge seksuelle overgrep som fortsatt rammer en av tre kvinner. Her vil vi tilby veiledning, jentegrupper, mammagrupper, flerkulturell doula (en kvinne med minoritetsbakgrunn som snakker godt norsk og som har født barn i Norge, følger en nyankommen kvinne i en sårbar livssituasjon gjennom svangerskap, fødsel g barseltid), hjelp til voldsutsatte kvinner, kunnskapsformidling, kvinnefelleskap og helsetilbud i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere. 

Målgruppen for Kvinnehelsehusene er ALLE kvinner! 
 
Kvinnehelse

I flere år har sentrale aktører etterspurt mer oppmerksomhet rundt kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse og sykdom. Selv om det i dag finnes kunnskap om hvordan kvinners og menns hjertesykdommer skiller seg fra hverandre, mangler vi fortsatt kunnskap om mekanismene bak kjønnsforskjellene, og vi har fortsatt dårlig utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for kvinners hjertesykdommer. Lidelser som kun rammer kvinner, er det ofte lite forskning på og behandlingstilbud er dårlig utviklet. Eksempler på dette er endometriose (en sykdom der vev vokser utenfor livmorhulen og forårsaker sterke smerter under menstruasjon), adenomyose (en sykdom der vev vokser i livmorens muskelvegg og fører til kraftige menstruasjonsblødninger, smerter og andre plager i underlivet) og vulvodyni (vedvarende plager og smerter i kvinnens ytre kjønnsorgan vulva). 

Forskningen mangler også kunnskap om hvordan medikamenter kan virke ulikt for menn og kvinner. Stadig flere kvinner blir sykmeldte og uføre på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Til tross for tydelige kjønnsforskjeller i utbredelse, sykdomsmønster og forløp, har det vært forsket relativt lite på hvilken rolle kjønn spiller i utviklingen av psykiske lidelser. Dette gjelder både norsk- og internasjonal forskning. Dette er bare noen få eksempler på hvorfor det er viktig å fortsatt snakke om- og løfte opp ekte kvinnehelse. 

Norske Kvinners Sanitetsforening har vært en spydspiss innen folkehelse siden 1896 og avgjørende for utviklingen av velferdsstaten Norge. Å fremme kvinners helse og rettigheter har alltid vært et av våre kjerneområder. Det var sanitetskvinnene som i sin tid så et behov for egne mor- og barnklinikker og som opprettet disse. Det offentlige overtok driften av disse på 70-tallet og i dag kjenner vi dem som helsestasjoner. Vi har som mål å tette kunnskapshull og opprette tilbud der det offentlige ikke strekker til, og nå jobber vi for å opprette egne kvinnehelsehus i de største byene i Norge. 

Tusen takk for støtten! 

Kvinnehelsehuset i Bergen startet opp sitt arbeid i 2021 og i Kristiansand vil Kvinnehelsehuset åpne sine dører i begynnelsen av 2023. I Oslo, Drammen, Trondheim og Lørenskog er vi i gang med å utarbeide behovsanalyser og er i dialog med kommunene og aktuelle samarbeidspartnere. Innen 2030 har vi som mål å ha etablert hele seks kvinnehelsehus rundt om i landet. Kvinnehelsehusene skal være en plattform for kvinners helse, rettigheter og likestilling.  

Dette arbeidet hadde vi ikke fått til uten bidragene og støtten vi har mottatt så langt. Sanitetskvinnene ønsker derfor å takke Sparebankstiftelsen Sparebank Sør for støtten vi har fått til etablering av Kvinnehelsehuset Kristiansand. Vi takker også Sparebankstiftelsen DnB for støtten vi har mottatt for etablering av Kvinnehelsehusene i Oslo, Drammen og Lørenskog.