Kvinnehelsehus i Bergen

Vi har fortsatt ikke likeverdige helsetjenester for alle kvinner i Norge. Ulike livssituasjoner, tidligere erfaringer med helsevesenet, ulik kulturforståelse og ikke minst språket er barrierer for mange. Etablering av Kvinnehelsehus skal bl.a. styrke mor og barns helse for sårbare grupper og fungere som et supplement til det offentlige. Nå jobbes det for å opprette Kvinnhelsehus flere steder i landet.

Sanitetskvinnene har alltid hatt et spesielt hjerte for kvinners livsvilkår og kvinnehelse fra vugge til grav. En viktig rolle er å avdekke og tette kunnskapshull gjennom forskning og etablerer tilbud der det offentlige ikke strekker til. Tjenester til sårbare grupper skal ivaretas av det offentlige helsevesenet. Frivillig sektor har imidlertid et unikt blikk for behovene i befolkningen og bidrar til å belyse og etablere supplerende tilbud.

Bergen først ute

Sanitetskvinnene åpnet det første Kvinnehelsehuset i landet i Bergen i august 2021. Dette er et lavterskeltilbud for Bergen og omegn og hovedmålet er at alle kvinner skal ha lik tilgang på helsetjenester. Huset drives av Bergen Sanitetsforening, og rekruttering av frivillige inn i arbeidet er godt i gang. Tilbudet skal gi kvinnene økt nettverk og styrke den psykisk og fysiske helsen gjennom å gi helsekompetanse slik at kvinnene tar helsefremmende valg. Det er også en viktig oppgave å styrke foreldrerollen. – Her har det vært fullt hus og høy aktivitet siden vi åpnet dørene med aktiviteter for unge og eldre knyttet til psykisk helse og livsmestring. I november 2021 hadde vi Kvinnehelsedager som gikk over tre kvelder og på fire språk, med undervisning om seksuell- og reproduktiv helse. Siden vi har et eget behandlingsrom kunne de som ønsket det få satt inn spiral eller en P-stav gratis. Det var også mulighet til å ta celleprøver, opplyser leder av Bergen sanitetsforening, Helén Botnevik. Hun legger til at de har mange gode samarbeidspartnere som jobber innen de samme arbeidsområdene som N.K.S. eksempelvis Amathea. Bergen kommune er også samarbeidspartner. Kvinnehelsehuset i Bergen er en stor suksess, med mange aktiviteter og godt besøk.

Det ble i forkant gjennomført en behovsanalyse som dannet grunnlaget for den endelige beslutning om å tilby et helhetlige helsehus for kvinner i Bergensområdet. Utredningen var støttet av Stiftelsen Dam (2019). Jordmødre, fastleger, sykepleiere og flere meldte at de ikke hadde tid eller ressurser til å gi god nok informasjon og avdekke eventuelt situasjoner der det var vold, tvang og sosial kontroll. Kvinnehelsehuset er delvis frivilligbasert og et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening og Norske Kvinners Sanitetsforenings sentralt.

Forskningsformidling, debatter, erfaringsutveksling, kurs og møtevirksomhet om dagsaktuell og tabubelagte tematikk står på dagsorden. Aktiviteter etableres i tett faglig samarbeid med andre organisasjoner og lokale helsemyndigheter. Kvinnehelsehuset fungerer også som veiviser inn til offentlige og profesjonelle tjenester. Det er i tillegg kartlagt behov for økonomisk og juridisk veiledning til grupper med lav helsekompetanse og det arbeides nå for at jordmor/gynekolog jobber enkelte dager i kvinnehelsehuset da dette vil senke barrieren for å bl.a. gjennomføre celleprøver og få bedre kunnskap om egen kropp gjennom gratis helsedager.

Kvinnehelsehuset i Bergen
Kvinnehelsehuset i Bergen tilbyr en rekke helseaktiviteter bl.a. for innvandrerkvinner.
Kristiansand og Trondheim følger etter

Nå skal tilbudet rulles ut flere steder i landet. – Å etablere Kvinnehelsehus er et pilotprosjekt som også skal rulles ut i Trondheim og Kristiansand. Første delen av prosjektet består også her av en behovsanalyse. Hvilke tjenester bør et lavterskeltilbud i et kvinnehelsehus inneholde? Hvordan skal vi styrke eksisterende helsetilbud. Behovsanalysen danner grunnlaget for hva et kvinnhelsehus skal inneholde basert på lokale behov. Dette skal være en gratis møteplass for kvinner i alle aldre for å forebygge ensomhet og sikre inkludering, opplyser prosjektleder Cathrine Linn Kristiansen fra avdeling for Ideell virksomhet, forskning og utvikling i Norske Kvinners Sanitetsforening.

For nye kvinner i Norge

Kvinner som er nye i Norge er overrepresentert i negative statistikker knyttet til svangerskap, fødsel og barsel. Ved å samarbeide med andre frivillige organisasjoner og kommunens helse- og spesialisthelsetjeneste, er målet at Sanitetskvinnenes Kvinnehelsehus skal bli en overbygning og en felles arena for lokale tiltak for denne målgruppen. Kombinasjonen av frivillighet og en kunnskapsbasert tilnærming, gjør at Sanitetskvinnene i 125 år har betydd mye for utviklingen av velferdssamfunnet. 

Nå jobber Sanitetskvinnene med det viktige arbeidet å søke støtte og finansiering til å opprette kvinnehelsehus flere steder i landet slik at enda flere kvinner kan få et bedre tilbud.