Tilleggsnummer statsbudsjett 2022

Ny regjering redder ikke tiltaket Flerkulturell doula i sine tilleggsforslag til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. Vi kan heller ikke se en satsning på kvinners helse, eller at omsorgsberedskap er nevnt.

I dag har regjeringen lagt frem det som kalles et tilleggsnummer til det statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere i høst av den avtroppende Solberg-regjeringen. Ny regjering har lagt frem sine ønskede endringer. Vi savner et søkelys på kvinners helse i dette forslaget. I tillegg er det spesielt to ting vi mener må på plass når endelig budsjett vedtas i Stortinget i midten av desember: tiltaket Flerkulturell doula må reddes og omsorgsberedskapen må styrkes.

Forventer satsning på kvinnehelse

Da de to partiene har vært så tydelig på at det er behov for søkelys på kvinnehelse, er vi skuffet over manglende midler til dette. Budsjettet gjenspeiler ikke kvinners helseutfordringer. Kvinner er vanlige folk, som har vanlige sykdommer. Men systemet tilsier ikke nødvendigvis at dette er tilfelle. I systemet er fortsatt mannen normen. Kvinner har bruk for trygghet. Trygghet kommer i form av gode tjenester for diagnose, behandling og oppfølging - likeverdige tjenester. Vi forstår at det har vært begrenset med muligheter for å endre budsjettet i denne omgang. Ved neste budsjett forventer Sanitetskvinnene en reell satsning på kvinners helse.

Nok en gang kan Sanitetskvinnene ikke finne Flerkulturell doula i budsjettforslaget. Vi vet at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har uttalt at dette tilbudet er viktig og at det må reddes. Vi håper derfor at vi kan se dette reflektert i endelig vedtatt budsjett. Sårbare kvinner med innvandrerbakgrunn må prioriteres for å sikre likeverdige helsetjenester i Norge.

Ingen offentlige midler, men full momskompensasjon

I koronatiden har Sanitetskvinnene løst over tusen oppdrag hvor over 150 000 timer er lagt ned så langt. Vi hadde håpet at pandemien endelig kunne belyse for politikerne hvor viktig den frivillige innsatsen er på beredskapsfeltet. Vi mottar ingen offentlige midler for vårt omsorgsberedskapsarbeid. I tiden frem til vedtatt endelig budsjett vil vi jobbe for at dette endres.

Det er en merkedag for frivilligheten at regjeringen ønsker å sikre full momskompensasjon. Dette betyr mye. Det skal ikke være moms på dugnad. Men vi vet ikke om beløpet de har satt for 2022 er høyt nok. Derfor forventes det at regjeringen følger opp med mer midler dersom behovet viser seg å være større enn det som er avsatt.

Vold i nære relasjoner og psykisk helse blir løftet

Det er tre andre ting vi vil trekke frem som positivt av det som ble lagt frem i dag: satsing på psykisk helse, styrking av tilskuddsordning for barn og unge og penger til vold i nære relasjoner. Det er satt av 50 millioner til ekstra psykisk helsehjelp. Vi er opptatt av at barn og unges psykiske helse ivaretas. Dette er spesielt viktig etter halvannet år med pandemi. Sanitetskvinnene mener det er gledelig at vold i nære relasjoner får fokus og at det settes av 30 millioner ekstra til dette. Vi håper dette betyr god oppfølging i straffesaker og færre henleggelser. I tillegg er det satt av 50 millioner ekstra til tilskuddsordning for barn og unge. Frivillige organisasjoner er utrolig viktige når det gjelder lavterskeltilbud for barn og unge, og det er viktig at vi har gode og forutsigbare ordninger som det er lett å søke på.