Kvinnehelse

Årets forskningstildeling fra Stiftelsen Dam gav over 10,2 millioner kroner og fire nye forskningsløp til Sanitetskvinnene! Forebygging av arvelig kreft blant kvinner og overvekt blant barn, er områder som vi nå skal få mer kunnskap om.

I tillegg skal sammenhengen mellom bekkensmerter, overgrep og psykisk uhelse undersøkes. For å hindre kjønnlemlestelse blant kvinner, skal et annet forskningløp se på utbredelse og risikofaktorer. Sanitetskvinnene er igjen blant de tre største forskningsaktører som får midler fra Stiftelsen Dam. -Alle forskningsprosjektene er innenfor vår forskningsstrategi og innen prioriterte temaer som kreft, muskel og skjelettlidelser, seksuell og reproduktiv helse, minoritetshelse og psykisk helse. Mange av prosjektene vil komme pasienter og brukere til gode. Det er vi spesielt glade for,  sier forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd.

Forskning som gir kvinner og barn bedre liv og helse  

Fire nye forskningsprosjekter, hvorav to doktorgradsprosjekter og to post.doc prosjekter, er innvilget:

Forebygging av arvelig kreft hos kvinner (Doktorgrad til kr. 2 343 000): 

3700 kvinner i Norge har fått påvist ulike genfeil og har derfor høy risiko for å utvikle kreft i bryst, eggstokker og livmor i ung voksen alder. Kvinnene får oppfølging gjennom tidlig diagnose, men forebygging kan som regel bare oppnås gjennom kirurgi som f.eks. å fjerne brystene. Dette kan være en vanskelig beslutning for kvinnen å ta og kan ha store konsekvenser for helse, livskvalitet og livssituasjon. Mer forskning vil gi ny og nødvendig kunnskap om sykdomsrisiko og konsekvenser av forebyggende kirurgi. Prosjektet vil derfor bedre helsetilbudet til kvinnene som må velge mellom oppfølging og operasjon. Kunnskap fra prosjektet vil danne grunnlag for mer tilpasset informasjon til disse kvinnene vedrørende kreftrisiko og om og når forebyggende kirurgi bør gjennomføres.

Tverrfaglig familierettet forebygging av overvekt hos barn ( Post.doc til kr.  2 766 000):

Utvikling av overvekt og fedme starter ofte tidlig i livet og rammer vanligvis etniske minoriteter og grupper med lav sosioøkonomisk status. Fedme øker risiko for diabetes II og er vanskelig å behandle. Årsakene er komplekse og forebygging er særlig viktig. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om tidlige årsaker til fedmeutvikling hos barn i sårbare grupper samt undersøke om det tverrfaglige samarbeidet rundt overvekt og fedme kan styrkes i primærhelsetjenesten, barnehage og skole.  Ambisjonen er å styrke samarbeidet mellom relevante lokale aktører og nasjonale fagmiljøer, og bidra til oppdatering av nasjonale retningslinjer.

Kroniske bekkensmerter, tidligere overgrep og psykisk uhelse (Doktorgrad til kr. 2 343 000):

Kroniske bekkensmerter er en tabubelagt lidelse som rammer kvinner og som kan ha store konsekvenser på livskvalitet, seksualliv og arbeidsevne. Britiske studier tyder på at kroniske bekkensmerter er like hyppig som ryggsmerter, men vi mangler studier som kartlegger hvor hyppig norske kvinner plages. Hos noen er det klare kroppslige årsaker, som endometriose. Men ofte er årsakene utydelige. Skjulte årsaker som overgrep i barndom og psykologiske faktorer kan bidra til å utløse og opprettholde smerter, men om dette gjelder for bekkensmerter trenger vi å finne mer ut av. For å unngå  å fjerne organer unødig og gjenta smertefulle inngrep, må vi få kunnskap som kan belyse årsaker til kroniske bekkensmerter.

Risiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge (Post.doc til kr.  2 766 000):

Denne forskningen vil gi oppdatert og god kunnskap om utbredelse og risiko for kjønnslemlestelse i Norge. Prosjektet vil bidra til forhindring av kjønnslemlestelse og ivaretakelse av helsebehov som psykoseksuell rådgivning. Dette vil kunne føre til bedre fysisk og psykisk helse og dermed livskvalitet for berørte jenter og kvinner. På lang sikt vil dette komme samfunnet til gode gjennom økt integrering og samfunnsdeltakelse. Resultatene fra prosjektet er også nyttig for Sanitetskvinnenes arbeid med innvandrerhelse og særlig ved å fremme seksuell og reproduktiv helse blant innvandrerkvinner. Prosjektet vil også imøtekomme rapporteringskravet om kjønnslemlestelse i FNs bærekraftmål.

24 organisasjoner fikk 90 millioner 

I tildelingen fikk 24 ulike organisasjoner til sammen en tildeling på hele 90 millioner kroner. Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er imponert over listen over søknadene som er innvilget støtte. – Det er en stor bredde og mye nytenking i disse prosjektene. Veldig mange av disse prosjektene griper direkte inn i menneskers liv og livskvalitet, som igjen kan ha stor betydning for hvordan vi innretter helse- og omsorgstjenestene i framtiden. Det er jeg stolt av, sier han. Prosjektene har oppstart i løpet av første halvår i 2022. Les mer her. 

"Full pott" på søknader om post koronatiltak for barn og unge 

I tillegg til forskningmilder, har Sanitetskvinnene også fått støtte til tre prosjekter fra Stimuleringsordningen til helsefrivilligheten som er midler fra Helse- og omsorgsdepartementet for å demme opp for de negative konsekvensene av pandemien.  Alle tre prosjektene ble innvilget! Med en sammenlagt bevilgning på nesten 1,1 millioner kroner vil sårbare barns leve- og oppvekstsvilkår bedres og minoritetsspråklige kvinners psykiske og fysiske helse styrkes:

Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge:  

Vil gi sårbare barn fortsatt tilgang til å delta på gratis aktiviteter og møteplasser, samt bli kjent med trygge frivillige voksne sanitetskvinner i sine lokalmiljøer.

Fortsatt i trygge hender:

Et prosjekt i samarbeid med Landsgruppen av Helsesykepleiere - NSF som vil bidra til at helsesykepleiere i barneskolen får et universelt materiell for å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn i barneskolealder.

Post-pandemi: Kompetente frivillige innen helse og integrering:

Et prosjekt som gjennom å øke sanitetskvinners kompetanse på helse og integrering, vil øke sosial aktivitet og integrering i lokalsamfunn for å motvirke pandemiens påvirkning på den psykiske og fysiske helsen hos minoritetsspråklige.