Kvinnehelse og valget 2021

Sanitetskvinnene har bidratt til en likestillingsanalyse av partiprogrammene opp mot stortingsvalget 2021. Hvordan skal de ulike partiene jobbe for kvinnehelse - Sanitetskvinnenes viktigste fanesak?

Denne analysen baserer seg på FNs kvinnekonvensjon som krever at kvinner har samme tilgang til helsetjenester som menn. I Norge mangler vi fortsatt kunnskap om typiske kvinnesykdommer, og det har vært lav forskningsinnsats på flere områder innen kvinnehelse. Flere statusrapporter viser at det fremdeles er store kunnskapshull om kvinnehelse, trass i at en offentlig utredning (NOU) fra 1999. Denne NOU'en, kalt "Kvinners helse i Norge", avdekket stor kunnskapsmangel og manglende integrering av kjønnsperspektiv i helsepolitikk og praksis. Regjeringen satte ned en ny NOU om kvinnehelse i 2020 der Sanitetskvinnene er representert i utvalget som skal jobbe med dette.

Kvinnehelseforskning

Alle partiene, unntatt Senterpartiet (Sp) og Fremskrittspartiet (Frp), tar opp at det er en skjevhet i kunnskap og prioritering av kvinners helse, sammenlignet med menns, og vil bevilge mer til forskning på kvinnehelse. I varierende grad omtaler partiene andre tiltak de ønsker å prioritere for å gi bedre kår for forskning og kjennskap til kvinnehelse.

Fødetilbud

Alle partiene tar opp fødetilbud i hele landet i sine partiprogram. Høyre og Frp begrenser seg til å peke på dette overordnet, mens de andre partiene går mer i detalj, og vil utvide tilbudet. Sp påpeker viktigheten av jordmortilbudet i kommunen. Sammen med de andre partiene vil de styrke følgetjenesten. Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Miljøpartiet de grønne (Mdg) ønsker flerkulturell fødselshjelper (doula) for å hjelpe sårbare minoritetskvinner.

Abort

I Norge handler diskusjonen i stor grad om etter hvilke kriterier kvinnene selv kan bestemme over abort, og dette er derfor fokus i partienes program. Arbeiderpartiet (Ap), Venstre og Mdg vil utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og avvikle abortnemndene. Disse partiene ønsker å erstatte nemndene med rådgivning, i noe varierende grad. SV og Rødt vil avskaffe abortnemdene, og beholde dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, men kvinnen selv avgjør om en abort skal gjennomføres. SV vil erstatte nemndene med en lovfestet rettighet til rådgivning. Høyre og Sp vil beholde dagens abortlov. Frp omtaler ikke abort i sitt partiprogram. Kristelig Folkeparti (Krf) vil arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd.

Minoritetshelse

Kvinner med minoritetsbakgrunn har andre og gjerne større helseutfordringer enn majoritetskvinner. I partiprogrammene får minoritetshelse særlig oppmerksomhet når det gjelder negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Krf vil sikre forskning om minoritetskvinners psykiske og fysiske helse, og er eneste parti som nevner dette.

Bakgrunnen for rapporten

Rapporten gir en gjennomgang av partiprogrammene og de ulike partienes politikk for kvinners rettigheter og likestilling. Partiene som er vurdert er representert på Stortinget i perioden 2017-2021. Rapporten er ment som et verktøy for organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å påvirke partienes likestillingspolitikk, og som en guide til velgere som ønsker å vite hva partiene vil på området kvinners rettigheter og likestilling.

Partiprogrammene er vedtatt av partienes landsmøter i 2021. De viser hvilke saker partiet prioriterer, og hvilke standpunkt de har. Partiene har ulik tradisjon for hvilket detaljnivå og omfang programmene har. Mens noen partiprogram er på et overordnet nivå, viser andre mer konkrete tiltak. Dette kan ha påvirket vurderingen av programmene noe. Trass i slike forskjeller gjenspeiler vurderingen av partiprogrammene og partienes politikk for kvinners rettigheter og likestilling. Rapporten viser i hvilken grad og hvordan partiprogrammene forholder seg til Norges forpliktelser gjennom FNs kvinnekonvensjon, (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), forkortet CEDAW). Kvinnekonvensjonen er rettslig bindende og inneholder internasjonalt anerkjente prinsipper og tiltak for å beskytte kvinner mot alle former for diskriminering som sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

Rapporten er utført i august 2021 av Agenda Rådgivning på oppdrag av FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, LO, Norsk Sykepleierforbund, Unio, Norske Kvinners Sanitetsforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Kvinnefronten, Norges Kvinnelobby, Norges Kvinne- og Familieforbund, Norsk Kvinnesaksforening og JURK. Hele rapporten finner du her.

LIKESTILLING I 2021 HANDLER OM KVINNEHELSE!