Marit Bjørnstad ny organisasjonsleder

Landsmøtet i Norske Kvinners Sanitetsforening valgte Marit Bjørnstad (65) som ny organisasjonsleder. –Min styrke er  mittengasjement for den enkelte kvinne. Min motivasjon for å takke ja til vervet, er at Sanitetskvinnene fortsatt en relevant aktør som bidrar til kvinners helse og livsvilkår. Som Norges største kvinneorganisasjon, har vi en viktig rolle for å sikre aktiviteter i lokalsamfunnet som møter morgendagens samfunnsutfordringer.

I helgen deltok 250 valgte delegater fra Sanitetskvinnenes lokalforeninger på et digitalt landsmøte for første gang. Etter åtte år som leder for 41 000 sanitetskvinner, gav Ellen-Sofie Egeland stafettpinnen videre til Marit Bjørnstad. – Organisasjonen har vært gjennom en rivende utvikling og den negative trenden i medlemsutvikling, er snudd. Jeg har stor tro på at Bjørnstad vil kunne lede organisasjonen viktige arbeid videre, sier Egeland. Bjørnstad har erfaring fra frivillig sanitetsarbeid både i Drammen og Kristiansand. Hun er tidligere lærer og rektor.

Nytt sentralstyre består av organisasjonsleder Marit Bjørnstad (65), 1. nestleder Lene Rønning-Arnesen (62) fra Bygdøy sanitetsforening, 2. nestleder Anita Rokstad (49) fra Kristiansund Yngre sanitetsforening og følgende styremedlemmer: Marie Darell (45) fra Hammerfest sanitetsforening, Anniken Kjær Haraldsen (50) fra Levanger Unge sanitetsforening, Trine Steien (39) fra Harstad sanitetsforening, Merethe Kvia (53) fra Nærbø sanitetsforening. Varamedlemmer er Rannveig Rushfeldt (60) fra Krampenes sanitetsforening og Kari Anderson Rød (70) fra Sør-Odal sanitetsforening. I tilegg blir Cecilia Skavlan ansatterepresentant med May Britt Buhaug som fast vara. 

Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse

Landsmøte vedtok også to viktige resolusjoner, en om likestilling og kvinnehelse og en om ulikhet og psykisk helse hos barn og unge. Resolusjonene ble vedtatt av et samlet årsmøte.

Landsmøtet understreket det faktum at vi fortsatt vet mer om menns helse enn kvinners helse. Skal vi nå målet om likeverdige helsetjenester og full likestilling mellom kjønnene, må kvinnehelse prioriteres på den politiske dagsorden. Sanitetskvinnenes landsmøtet uttalte derfor at det offentlige tilbudet for kvinners helse nasjonalt og lokalt må styrkes og at offentlige bevilgninger til kvinnehelseforskning må økes. Det må også sikres en trygg fødsels- og barselomsorg i hele landet med spesifikke tilbud til særlig sårbare kvinner. Les hele resolusjonen her. 

Sosial ulikhet og psykisk helse hos barn og unge

I 125 år har Sanitetskvinnene bidratt til bedre helse og livsvilkår for kvinner, barn og ungdom. Sanitetskvinnenes landsmøte ba gjennom den vedtatte resolusjonen norske myndigheter om å legge en plan for hvordan bærekraftsmålet om å halvere andelen barn som vokser opp i lavinntekt skal nås. Landsmøtet er bekymret for at mange familier ikke får den hjelp de har behov for. Det understrekes at frivillige organisasjoner har en viktig oppgave med å supplere det offentliges tilbud, men Sanitetskvinnene mener likevel at staten bør ta et større ansvar for å motvirke de helsemessige konsekvensene av sosial ulikhet for barn og unge. Les hele resolusjonen her.