Vinnerne av Kvinnehelseforskningsprisen 2020

Sanitetskvinnenes sentralstyre vedtar årlig å tildele Kvinnehelseforskningsprisen med tilhørende 100.000kr til en vinner som fyller ekspertpanelets kriterier. I år er det professorene Monika Østensen og Marianne Wallenius som mottar den gjeve prisen. Begge har eller har hatt tilknytning til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Professorene har tidligere vært nominert til Kvinnehelseforskningsprisen, og i år var det endelig deres tur!

Professor emerita, Monika Østensen står for nybrottsarbeid i sin tid og var banebrytende med henhold til å lage helsetjeneste for revmatikere som ville ha barn. Hun var den første i verden som forsket på svangerskap, fødsel og reproduktiv helse ved revmatiske sykdommer. Hennes forskning endret praksis fra at kvinner med betennelsessykdommer ble frarådet å få barn til å lage retningslinjer for oppfølging under svangerskap og fødsel av kvinner med revmatisk sykdom. I de siste årene har hun også vært opptatt av menn med revmatisk sykdoms reproduktivitet. Til tross for at hun for lengst er pensjonert, er hun fortsatt aktiv innen forskning på feltet. Østensen er ofte publisert og har et internasjonalt renomme hvor hun ofte inviteres som foredragsholder internasjonalt.

Marianne Wallenius er revmatolog og nå professor i revmatologi ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø i 1986og har doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU i 2011. Hun er medisinsk faglig ansvarlig overlege for Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR). Wallenius har bygget videre på Østensen arbeid. Hun leder forskningsgruppen Revmapreg som omfatter forskning på temaet svangerskap og revmatisk sykdom. Wallenius har gjort, og gjør fortsatt en viktig jobb med den nasjonale kompetansetjenesten, og hun har bidratt med mye nødvendig forskning på det samme feltet. Wallenius sitter også i den faglige referansegruppen for nasjonal forskningssenter for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus, og var med i den faglige referansegruppen for rapporten: «Hva vet vi om kvinners helse?» i regi av Kilden kjønnsforskning.no og N.K.S. i 2018.

Med alle disse kriteriene kan vi trygt si Østensen og Wallenius er verdige vinnere De jobber i Sanitetskvinnenes ånd for å bedre kvinners livsvilkår og løfter kvinner med sykdommer og lidelser som går under radaren. Arbeidet deres går inn i et større kvinnhelseperspektiv hvor arbeidet for mer kunnskap og tilgang til likeverdige helsetjenester for alle fortsetter.

Ekspertpanelet vurderer kandidater utfra retningslinjenes kriterier §4:

Om kandidaten(e) har en klar kvinnehelserelevans i de sentrale deler av sin vitenskapelige produksjon, er knyttet til N.K.S. som forskningsaktør og om forskningen er i tråd med N.K.S.’ til enhver tid gjeldende forskningsstrategi, er nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og anerkjent av fagmiljøer, om man på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon for kvinnehelse og kvinners livsvilkår i et livsløpsperspektiv, bidratt til å bygge opp og styrke norske kvinnehelseforskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement, om forskningsinnsatsen representerer nybrottsarbeid innen gjeldende felt, og formidling av forskningsresultatene til allmenheten.