Bella og Mariama som er Helseambassadører

God og faktabasert informasjon har vært viktig i koronadugnaden for å bekjempe smittespredning og ulike metoder er tatt i bruk for å nå bredt ut i befolkningen. Bella Berhe (29) meldte seg som frivillig Helseambassadør gjennom Sanitetskvinnene for å spre informasjon til innvandrerbefolkningen.

Foto hovedbilde av Bella Berhe og Mariama Dafae: Hege Braaten/Stiftelsen Dam

Drammen sanitetsforening var tidlig ute med tiltak for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon. – I starten gikk det i hva koronaviruset var og hvordan det smittet. Etter hvert var det viktig å informere om hva som gjaldt ved karantene og isolasjon og hvordan testingen foregår. Den siste tiden har vi snakket mye om vaksinering, sier Mariama Dafae (24). Hun jobber som lokal prosjektkoordinator for helseambassadører i foreningen. Dette er flerspråklige, flerkulturelle frivillige som kurses for å dele koronarelatert informasjon fra helsemyndighetene. – Gjennom oppsøkende arbeid deler de informasjon med minoritetsspråklige innbyggere som ikke nås via nasjonale og kommunale kanaler. – Målet er at flere innbyggere kan ta informerte helsevalg, sier Mariama. Hun har sørget for å rekruttere 15 frivillige som til sammen kan kommunisere på 9 språk.

Helseambassadører er et samarbeid som tilpasses lokalt mellom sanitetsforeningen, kommunen og primær-/spesialisthelsetjenesten. Lokal helsefaglig samarbeidspartner er ansvarlig for det helsefaglige innholdet i kurset.

Oppsøkende virksomhet hos frisører

Bella Berhe var en av dem. Hun jobbet fulltid som sykepleier, men syntes at dette var så viktig at hun ønsket å prioriterte det, til tross for en hektisk hverdag. – Jeg så et oppslag som hang på jobben og tenkte at dette er noe jeg må engasjere meg i. Etter å ha deltatt på et opplæringskurs over to kvelder i fjor høst, satte jeg i gang.

Essensen er å bygge tillit og gi informasjon fra myndighetene i de ulike fasene. Bella har foreldre fra Eritrea og rettet innsatsen inn mot miljøer der hun kunne treffe andre med eritreisk bakgrunn. – Jeg oppsøkte kafeer, frisørsalonger og andre steder hvor jeg vet jeg kunne treffe denne målgruppen. Vi var ofte to frivillige som jobbet sammen, jeg snakker litt tigrinja og flytende norsk og hun andre det motsatte, så vi utfylte hverandre godt, smiler Bella. Hun har erfart at det helt klart er best å formidle informasjon ansikt til ansikt, noe som er et paradoks i en pandemi når vi helst ikke skal treffes. Etter hvert som de fikk mer erfaring, fant de nye metoder. – Det ble etter hvert vanskeligere å treffe folk i bybildet på grunn av smitteverntiltakene. Da tok vi kontakt per telefon, via ulike chattegrupper og e-post. Det var ikke alltid like enkelt og noen var skeptiske og trodde jeg var en telefonselger, ler hun. Ambassadørene delte ut munnbind, desinfeksjonsmidler og enkle håndbøker. Prosjektet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfolddirektoratet).

Myndighetene ba om hjelp

Myndighetene innrømte offentlig i 2020 at de ikke lyktes med å nå tilstrekkelig frem med koronainformasjon til folk med innvandrerbakgrunn. De ba organisasjonene om hjelp og Sanitetskvinnene har bidratt på ulike måter, eksempelvis med å lage informasjonsfilmer med viktige temaer som for eksempel når barn skal gå på skole og ikke i ulike smittesituasjoner.

Helseambassadørprosjektet var det Drammen sanitetsforening som startet først opp med. Og arbeidet ble raskt lagt merke til. I oktober 2020 ba helseminister Bent Høie om å få hilse på noen av de da åtte helseambassadører som hadde tatt på seg å sørge for at over 60 innvandrerfamilier skulle få informasjon om smittespredning. Sanitetskvinnene nasjonalt har nå fått midler fra Stiftelsen Dam og IMDi til å spre tiltaket til flere steder, og flere sanitetsforeninger har fulgt Drammens eksempel. Per i dag er det Helseambassadører også i Asker, Lørenskog og Larvik. I Færder går tiltaket under navnet Brobyggerne i Færder. Bella har fratrådt sin stilling som sykepleier, og er nå ansatt som nasjonal prosjektkoordinator i N.K.S. sentralt.

Helseambassadører og Drammen sanitetsforening med Bent Høie
Helseminister Bent Høie fikk møte noen av helseambassadørene som har sørget for at over 60 innvandrerfamilier fikk informasjon om smittespredning. Foto: Hege Braaten/Stiftelsen Dam
Erfaringsdeling med Sverige og Danmark

I mai i år deltok Mariama på et webinar i regi av Nordisk ministerråd kalt «Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning». IMDi hadde anbefalt arrangørene å ta kontakt med Mariama, og hun ble invitert til å kommentere på en fersk rapport som viser at språk og kultur langt fra er eneste grunner til høy smitte blant innvandrere. Rapporten retter i større grad søkelyset på hvordan strukturelle barrierer gjør det vanskelig for en del innbyggere å følge koronaanbefalingene. Dette gjelder særlig sosioøkonomisk sårbare mennesker bosatt i lavinntektsområder. Boforhold, yrker som ikke er mulig å utføre hjemmefra, svak tilknytning til arbeidslivet og digitalisering av helseinformasjon som f.eks. hvordan bestille time til testing ved hjelp av Min ID er ekskluderende faktorer.

– Jeg snakket blant annet om at språkbarrierer kan være så mangt. Det handler ikke bare om at budskapet formidles på et språk som forstås, men at budskapet tolkes veldig ulikt ut fra den situasjonen en står i. Eksempelvis kommer noen fra kulturer med lav tillit til myndighetene og da et det viktig å trygge dem på at rådene er kvalitetssikret, sier Mariama. Hun syntes det var interessant å diskutere utfordringer og mulige løsninger med frivillige og myndigheter fra Sverige og Danmark. En ting som gikk igjen i debatten, var viktigheten av at myndighetene samarbeider med frivillige organisasjoner. – Som frivillig blir du oppfattet annerledes enn en representant fra det offentlige. Og vi kan jobbe på andre måter, som å benytte sitt eget nettverk, avslutter Mariama.

Veien videre

Sanitetskvinnene ønsker å videreføre prosjektet også etter pandemien. Da vil fokuset være på å dele mer generell informasjon som bidrar til økt helsekompetanse, som info om helsesystemet vårt, viktigheten av å ta celleprøve av livmorhalsen, tips og triks til hvordan utnytte den korte tiden med fastlegen best mulig osv. Pandemien er forhåpentligvis snart historie, men målet er at Helseambassadører skal fortsette det viktige helseinformasjonsarbeidet.