Generalsekretær Grete Herlofson.

Denne uken ble du den 46. presidenten i USA. Du inntar nå en av verdens mektigste posisjoner og er en rollemodell for millioner av mennesker. Jeg er leder av Norges største kvinneorganisasjon, og definerer meg som feminist. For meg en hedersbetegnelse, et begrep du selv har hedret. Du har sågar sagt at dersom menn var smarte, ville de kalt seg feminister. 

 

Du overtok posisjonen som verdensleder på en klode som dessverre ikke har like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. Kvinner henger etter på mange områder; eiendomsrett, juridiske rettigheter, tilgang til fora hvor beslutninger fattes og likeverdige helsetjenester. Kvinner er mer utsatt for vold og tvangsekteskap. Du skal lede verden fremover så kloden vår bli god å leve på for alle, gutter og jenter, kvinner og menn, han, hun, hen. Du overtok embetet etter en president som med sine kommentarer og oppførsel overfor kvinner ikke bidro til dette. Derfor er jeg så optimistisk og håpefull, når nettopp du, ett av verdens fremste forbilder, løfter frem likestilling, feminisme og like rettigheter som en sak som angår oss alle. Du sier det i ord, og du har bidratt i gjerning som ved å velge Kamala Harris som din visepresident. Harris er mer enn kvalifisert til vervet hun nå besitter, likevel er det et modig valg og et tegn på at du vil representere noe mer enn status quo. Harris har blitt et viktig forbilde for jenter og kvinner i og utenfor USA.

Å jobbe for likestilling er ikke en oppgave reservert for kvinner, det er en oppgave for hele samfunnet. For å lykkes, må gutter og menn engasjere seg i arbeidet. At du har tatt dette på alvor og sendt tydelige signaler til verdens gutter og menn om at likestilling er til det beste for begge kjønn, til det beste for økonomien, for folkehelsen og for samfunnet totalt sett er uendelig verdifullt. Du brukte din første dag til å reversere noen av de krevende og ødeleggende beslutninger din forgjenger tok. Å sikre USAs bidrag til WHO, knytte USA opp mot Paris-avtalen, ikke bygge murer men forene, sikre at ingen skal nektes tilgang til riket på bakgrunn av religion. Du lovet også beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse på bakgrunn av kjønn eller seksuell orientering. Dr. Anthony Fauci, din representant i Verdens helseorganisasjon (WHO), sier i en uttalelse at du snart vil fjerne «Mexico City-forskriften». Dette vil igjen tillatte offentlig finansiering av organisasjoner som tilbyr aborthjelp. Du sier selv at du skal gjøre dette «som en del av et større engasjement for å beskytte kvinners helse og fremme likebehandling her hjemme og rundt omkring i verden. Fantastiske signaler. Alt et bidrag til et likestilt USA og en mer likestilt verden.

Det tar lang tid å bygge opp verdier og normer i et samfunn. Jeg er takknemlig for å være en del av et samfunn som er tuftet på menneskerettigheter, trygghet og muligheter. Og for at jeg lever i et samfunn hvor vi har noen modige politikere som prioriterer arbeidet med likestilling, ikke nødvendigvis av egeninteresse, men fordi deres jobb som nasjonens ledere er å bygge gode samfunn for alle landets innbyggere. Jeg ser på deg som en av disse politikerne, som igjen vil bygge en nasjon på viktige verdier og jeg stoler på at du bidrar til at din politikk ikke tar oss en millimeter tilbake i likestillingskampen. Vi kjemper hver dag for å bevege oss fremover, derfor er det uendelig viktig at verdensledere ikke sier eller vedtar poltikk som kan sette ting i revers.

Professor Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, har forsket på sammenhengen mellom likestilling og livskvalitet. Hans forskning viser at dersom du lever i et av de mer kjønnslikestilte landene i Europa, er sjansen om lag dobbelt så stor for at du har god livskvalitet sammenlignet med de som lever i et av de mindre likestilte landene. Uavhengig av om du er mann eller kvinne! Det er mindre sjanse for at du er deprimert, skilt, eller at du utsettes for vold med døden til følge. Det er en utbredt oppfatning at økt likestilling gir kvinner flere goder og privilegier, og at menn som følge av dette mister goder og privilegier, men det stemmer altså ikke, ifølge professor Holter. Likestilling er ikke et nullsumspill. Det gagner alle, kvinner, menn, lokalsamfunn, nasjoner og verden.

Feminism has fought no wars. It has killed no opponents. It has set up no concentration camps, starved no enemies, practiced no cruelties. Its battles have been for education, for the vote, for better working conditions (…) for safety on the streets (…) for child care, for social welfare (…) for rape crisis centers, women’s refuges, reforms in the law. If someone says, “Oh, I’m not a feminist,” I ask, “Why, what’s your problem?”

… sa den australske forfatteren og feministen Dale Spender. Jeg liker menn som kaller seg feminister. Det har du gjort. Bruk posisjonen din til å si høyt og tydelig at du har tro på verdien av likestilling. At like muligheter for jenter og gutter, kvinner og menn er viktig for deg. 

Derfor president Joe Biden, nå er muligheten din. Du skal forene en splittet nasjon, bygge verdier, fellesskap og vekst. Dine handlinger og din holdning til likestilling og likeverd er avgjørende. Avgjørende for din og ditt lands suksess, men vil ha ringvirkninger langt utover ditt eget kontinent. Det er så mange der ute som ser deg nå, med håp og tro om en bedre verden. Lykke til!

Grete Herlofson
Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening