tildeling ekspress

Et historisk sus gikk over Sentralstyret da de tildelte forskningsmidler på nesten 25 millioner kroner til forskning på kvinnehelse og barn og unge. 

 

Denne tildelingen ville aldri funnet sted uten våre lokalforeningers motivasjon, begeistring, og ikke minst økonomiske bidrag til forskning. Forskning vi alle kan nye godt av uavhengig av bosted i vårt grisgrendte land. Et stort sanitetskvinnefotspor har vi satt i dag, noen dager før vi går inn i vårt 125 års jubileum hvor forskning settes i høysetet. 

Gratulerer til oss alle!

Forskningsstrategien er førende for tildelingen og alle satsningsområder er dekket. I 2021 er det en spesiell satsning på Kvinnehjertet. Her er en oversikt over tildelingene: 
 

Hjerte og karsykdommer


Bergen Sanitetsforening har donert tre forskningsløp under forutsetning av at forskningsprosjektene er øremerket Kvinnehjertet og går til det nye senter for Kvinnehjerteforskning ved Universitetet i Bergen under ledelse av professor Eva Gerdts. Senteret trenger to ph.d.-løp og et post.doc-stipend for å sikre etablering og drift av senteret. I tillegg mottok Sanitetskvinnene en gave fra en privatperson, på om lag 2,5 millioner øremerket kvinnehjertesatsingen, som legges inn i denne tildelingen. 
 

Forstørret venstre forkammer hos eldre kvinner – betydning av vektøkning og inflammasjon i voksen alder. Ph.d.-stipend til Annabel Eide Ohldieck, overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Hovedveileder: Professor Eva Gerdts, hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.
Prosjektet vil sammenligne forekomst av forstørret venstre forkammer hos eldre kvinner og menn i Helseundersøkelsen i Hordaland, og identifisere helsefaktorer som har bidratt til utvikling av et forstørret venstre forkammer. Spesielt vil de fokusere på betydningen av vektøkning i voksen alder, og fedme-assosiert inflammasjon, og om disse faktorene har ulik betydning for utvikling av forstørret venstre forkammer blant kvinner og menn. En svært aktuell og viktig problemstilling, for å kunne forebygge ikke bare hjertesykdom som atrieflimmer hos kvinner, men også risiko for hjerneslag. Prosjektet har et viktig kjønnsperspektiv.

Komplikasjoner knyttet til Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom. Ph.d.-stipend til Marit Gulbrandsen Sandberg, lege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Hovedveileder: Elisabeth Leirgul, Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssjukehus. På grunn av store fremskritt i kirurgisk og medisinsk behandling de siste 50 årene med bedret overlevelse i barneår, er antallet voksne med medfødte hjertefeil økende, og grad av sykelighet og komplikasjoner i gruppen har vært i sterk endring. Antallet kvinner med medfødt hjertesykdom som ønsker å få barn øker, men kunnskapen om hvilken risiko de løper ved å gjennomgå et svangerskap og fødsel er begrenset. Dette vil prosjektet fokusere på, og undersøke hvordan det går med svangerskap og fødsel i pasientgruppen sammenlignet med den generelle kvinnepopulasjon i Norge. 

Ernæring og utvikling av svangerskapshypertensjon og kronisk hypertensjon. Post.doc-stipend til Therese Risan Haugsjerd, Ph.d., UiB. Veileder: Professor Grace Egeland, UiB. 
Post.doc-prosjektet vil studere assosiasjoner mellom kosthold og kosttilskudd både før og under graviditet med hypertensjonsrelaterte utfall under graviditet, og med utvikling av kronisk hypertensjon etter fødsel. Fire artikler er planlagt med temaene vitamin K og D, jod, og folat/folsyre inntak blant kvinner som deltok i "Den norske mor, far og barn-undersøkelsen" (MoBa). 


Kvinnehelse SRHR 

 

Det store kjønnsgapet i idrettsmedisinsk forskning - graviditet, helse, trening og morsrollen blant eliteutøvere. Ph.d.-stipend til Emilie H. Dalhaug, Norges Idrettshøyskole. Hovedveiledere: Professorene Kari Bø og Lene H. Haakstad. Norges Idrettshøyskole.
For de fleste idrettsutøvere starter treningsregimene tidlig i ungdomsårene, og fortsetter vanligvis til midten av 30 årene. Graviditet og det å bli mor er noe som mange må ta stilling til og opplever i løpet av idrettskarrieren. Helse, trening og konkurranse, under og etter graviditet er i svært liten grad undersøkt hos idrettsutøvere, og det er manglende kunnskap om hvilken dose og intensitet disse kvinnene kan trene på, uten å risikere sin egen eller fosterets helse. Dette skal prosjektet utforske og fylle viktige kunnskapshull relatert til trening, sportsprestasjoner og helse for gravide utøvere. Dette er viktig for kvinner i toppidrett, men også overførbar kunnskap til andre gravide som vil fortsette å trene under svangerskap.

Å prospektivt validere «Adenomyosekalkulatoren.                                                                                                                     Ph.d.-stipend til lege Marianne Omtvedt, Gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Kvinneklinikk. Hovedveileder: professor Marit Lieng, prosjektleder og post.doc Tina Tellum.  Oslo Universitetssykehus Kvinneklinikk. 
Tina Tellum disputerte i 2019 på tema Adenomyose, en tilstand hvor livmorslimhinnen, som vanligvis er i livmorhulen, befinner seg feilplassert i livmorveggen. Man antar at cirka 8-20 % av alle kvinner har adenomyose, men tilstanden er likevel svært ofte underdiagnostisert. Diagnostikk kan være vanskelig for uerfarne. Mange kvinner forblir udiagnostiserte. I Tina Tellums doktorgradsprosjekt, fra Sanitetskvinnene, har hun utviklet en statistisk algoritme som de kaller «adenomyosekalkulator». Ved bruk av vaginal ultralyd og noen spørsmål om symptomer, skal denne kunne hjelpe å finne ut om det er sannsynlig at en kvinne har adenomyose. Denne skal nå valideres og testes, og det skal utvikles en digital applikasjon slik at «Adenomyosekalkulatoren» kan gjøres tilgjengelig for alle gynekologer og forskere, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil kunne ha stor betydning for mange. 

 

Psykisk helse 

 

Kvinner med vulvodyni - parforhold og møte med helsetjenesten. Ph.d.-stipend til psykolog Linn Mytveit, Institutt for fysioterapi, Oslo Met. Hovedveileder: Gro Killi Haugstad, førsteamanuensis, Oslo Met, Institutt for fysioterapi.
Vulvodyni er en langvarig smertetilstand i underlivet som rammer ca. 15 % av kvinner, som gjør det til en av de vanligste kvinnelidelsene. Lidelsen har stor innvirkning på livskvalitet, relasjoner og psykiske helse. Prosjektet vil undersøke hvordan vulvodyni påvirker pasienter og partnere i parforhold, og hvordan pasientene og lidelsen deres blir forstått av ulike profesjoner i helsevesenet. Prosjektet vil medvirke til mer kunnskap både om hvordan pasientene selv opplever møtet med helsevesenet, og om hvordan ulike grupper av helsepersonell forstår lidelsen og formidler sin kunnskap til pasientene. Det er få studier på hva som kjennetegner pasienter med underlivssmerter Et er viktig og tabubelagt tema og sammenfaller godt med Sanitetskvinnenes strategi på fokusområder. 
 

Kreft


Bedre persontilpasset behandling av vulvakreft. Ph.d.-stipend til farmasøyt Rammah Mustafa, Gades institutt, UiB og Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, UiB. Hovedveiledere: Daniela Elena Costea, professor i tumorpatologi og professor Line Bjørge, UiB. 
Vulvakreft er en relativt sjelden sykdom med dårlig overlevelse, hvor kunnskapen om sykdomsutviklingen er mangelfull og ingen effektive persontilpassede behandlingsstrategier er etablerte. Forekomsten av vulvakreft øker jevnt, både globalt og i Norge, særlig hos kvinner under 60 år. Prosjektets målsetting er bl.a. å teste legemidler som er i bruk for andre typer kreft for å kunne utvikle nye persontilpasset behandlingsmetoder for vulvakreftpasienter.  Et prosjekt med høy kvinnehelserelevans, og god nytteverdi!


Muskel og skjelett, smerte og utmattelsestilstander


Kardiovaskulær sykdom ved autoimmune artritter. Prosjektet er en utvidelse av et allerede innvilget forskningsprosjekt, til et 4. år. 
Stipendiat Thao Nguyen ved Revmatismesykehuset på Lillehammer har vært forsinket i sitt Ph.d.-prosjekt fra start og hatt ulike faglige utfordringer. Sanitetskvinnene er opptatt av livsvilkårene også til forskerne og jobber for at alle blir ferdige. Et ekstra år gis etter forskningsstrategiens føringer om økt forskningsaktivitet i våre institusjoner som grunnlag for kunnskapsbasert klinikk og praksis.

 

Barn og unge


Barn som pårørende, spesifikt intervensjon for søsken til barn med kronisk funksjonsnedsettelse. Professor Krister Fjermestad ved psykologisk institutt, UiO søker om ukjent ph.d.-kandidat. 
Dette prosjektet vil fokusere på forebygging av psykiske vansker blant søsken og foreldre til barn med kronisk funksjonsnedsettelse, spesielt på beskyttelses- og risikofaktorer for søsken. - Både med mål om å skaffe mer kunnskap om disse for å gi feltet mer kunnskap om barn som pårørende, men også for å vite mer om hvem intervensjonen virker for. Fordi forsking viser at mødre og søsken som er jenter er mer utsatt, samt at fedre er sterkt underrepresentert i studier, er der også bygget inn eksplisitte problemstillinger knyttet til kjønn. Et område som er uutforsket og prosjektet dekker kunnskapshull. Flere brukermiljøer er involvert. 


Kroppsbilde og familier med overvekt. Ernæringsfysiolog Tove Drilen fra Trondheim kommune søker ph.d.-stipend til seg selv. Mange foreldre takker nei til helsetilbudet for barn med overvekt, og en mulig årsak til avslaget kan være bekymring for barnets kroppsbilde. Stigma av personer med overvekt er utbredt, også blant helsepersonell. For ungdommer og voksne er det kjent at negativt kroppsbilde forekommer hyppigere for jenter, og ved overvekt, og er assosiert med vektoppgang snarer enn vektnedgang ved fedme. I hvilken grad dette gjelder også hos yngre barn, er lite kjent. Prosjektet vil derfor utforske foreldre og barn med overvekt sine opplevelser av kroppsbilde i møte med helsetjenesten, med særlig fokus på barn som medforskere i forhold til egen helsetjeneste. Studien vil bringe frem hvordan det oppleves å delta i fedmebehandling for barn. Hvordan barn opplever dette. Det er helt klart viktig og upløyd mark i Norge, og dekker kunnskapshull.