Grete Herlofson med innspill til ny NOU om kvinnehelse hos regjeringen.

I dag har generalsekretær Grete Herlofson vært på innspillsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. Det er på høy tid at vi får en ny offentlig utredning om kvinnehelse - det er over 20 år siden sist. Les innspillet her.

Statsråd, Statssekretærer,

Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å komme med innspill til ny og etterlengtet NOU om kvinnehelse. Mitt navn er Grete Herlofson, jeg er generalsekretær for Sanitetskvinnene.

Mitt innspill vil i hovedsak ha et nasjonalt perspektiv.

N.K.S. mener at NOU må ta utgangspunkt i kvinners helse i et livsløpsperspektiv – fra vugge til grav. Målet må være pasientens helsetjeneste med likeverdig tilgang til en kompetent helsetjeneste.

Sanitetskvinnene mener arbeidet må ta utgangspunkt i hva som har skjedd siden forrige NOU i 1999. Noe er likt, mye er endret

• Norge har endret seg sosioøkonomiske og demografisk, perspektiver er eksempelvis mangfold og levealder. Vi blir stadig flere her i landet og vi blir stadig eldre. Mens det i 1970 var 5,6 skattebetalere bak hver pensjonist, er det 2016 4,5 og i 2060 kun vil være 2,5. Det betyr at vi må jobbe mer, og en gruppe jobber jo allerede langt mer enn i 1970, nemlig kvinnene. Samtidig ser vi en høyere sykefraværsprosent blant kvinner enn blant menn.

• Vi blir mer mangfoldige, og innvandrerkvinner kan ha andre helseutfordringer. Likeledes er lav helseforståelse og kulturspesifikk helsekompetanse en utfordring som er mer utbredt nå enn for 20 år siden.

• Vi har over tid sett en økning av eldre fødende over 35 år. Dette medfører en økende kompleksitet og risiko i seg selv og påvirker både kvinner og barns helse

• På 20 år har det skjedd en revolusjon knyttet til nye bioteknologiske muligheter. Dette må adresseres.

Nou’en må:

• både kartlegge og beskrive de største kunnskapshullene for sykdommer som bare rammer kvinner men også for sykdommer som rammer kvinner annerledes enn menn og ha et særlig fokus på tabubelagte sykdommer og lidelser som vulvalidelser, endometriose, overgangsalder og eldre kvinners helse

• Likeledes må NOUen se på helsekonsekvensen for kvinner som pårørende. Undersøkelser viser at kvinner opplever belastningen ved å være pårørende større enn menn.

• NOU må videre inkludere en kartlegging av hvordan kvinner møtes i helsetjenesten og adressere vold mot kvinner og helsekonsekvenser av dette.

Avgrensninger:

Sammen med Kilden kjønnsforskning har NKS bidratte med to viktige rapporter. Hva vet vi om kvinners helse? En kunnskapskartlegging kom i 2018 og nå i vår lanserte vi en rapport om hva helseprofesjonene lærer om kjønn og kvinnehelse.

Vi mener likevel at dette NOU arbeidet ikke må bruke tid på en kartlegging av utdanningssystemet og tiltaksarbeid knyttet til dette. Det vil være for omfattende og vil kreve en egen NOU. Det samme gjelder kjønnsinkongruens.

Viktige rammer mandatet for NOU arbeidet må inneholde

• Et krav om at NOUen skal komme med anbefalinger og tiltak med økonomiske overslag samt en vurdering av de positive el negative effektene av anbefalte tiltak. Relevante tiltak kan være forskning, utdanning, tilgang til informasjons, bevisstgjøring, målretting av midler, økt status, politisk synlighet og prioritet etc.

• En anbefalingen om eventuelt administrative og faglige konsekvenser for primærhelse vs. spesialisthelsetjeneste definert ut fra pasientene behov

Norske Kvinners Sanitetsforening ser frem til et meget viktig utredningsarbeid og håper vi at ferdigstilt NOU fører til en stortingsmelding om samme tema. Bare da vil tematikken få nødvendig politisk fokus og prioritet. Vi bidrar gjerne idet videre arbeidet.