Stiftelsen Dam

I vårens tildeling fra Stiftelsen Dam fikk Norske Kvinners Sanitetsforening innvilget 4 Helseprosjekter.

Midlene vil gå til å utvikle tilbud til barselkvinner med spiseforstyrrelser, tiltak for å styrke ungdommers psykiske helse, gi personer med minoritetsbakgrunn kompetanse for å håndtere ulykker og akutt sykdom, samt en evaluering av N.K.S.’ lavterskeltilbud «Sisterhood». Følgende prosjekter har fått støtte:

SULT Baby.

Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud, Villa SULT

571 000 kr

Mange kvinner opplever større misnøye med egen kropp etter fødsel, og risikoen for å utvikle en spiseforstyrrelse øker i denne fasen. For noen kvinner med spiseforstyrrelser kan graviditeten være en god periode, men mange opplever forverring av sykdommen etter fødsel. Basert på tilbakemeldinger fra helsepersonell og kvinnene selv, har mødre med spiseforstyrrelser behov for et spisset lavterskeltilbud.

Fagpersoner i Villa SULT, vil i samarbeid med kvinner med egenerfaring og Norske Kvinners Sanitetsforening, utforme programmet SULT Baby. Programmet skal tilpasses to grupper: barseltreff for kvinner med barn opp til 15 måneder, og mammatreff for kvinner med barn over 15 måneder. Erfaringene fra prosjektet vil bli brukt som grunnlag for å utvikle manualer slik at man kan etablere flere slike lavterskeltilbud på helsestasjoner i Norge.

Sisterhood – evaluering

Cathrine Holst Salvesen, Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst, Norske Kvinners Sanitetsforening

702 000 kr

Norske Kvinners Sanitetsforening har drevet jentegrupper gjennom lavterskelaktiviteten Sisterhood siden 2018. Jentegruppene retter seg spesielt mot alle jenter mellom 12 og 22 år, men har et eksplisitt mål om å inkludere jenter fra lavinntektsfamilier. Gruppene møtes to timer i uken gjennom et helt skoleår; jentene veksler mellom å snakke om et bestemt tema, og å delta på en sosial aktivitet.

Prosjektmidlene vil gå til å gjennomføre en ekstern evaluering av Sisterhood for å måle effekten av aktiviteten, styrke frivillige i arbeidet med jentegruppene og for å kunne gjøre aktiviteten mer bærekraftig.

Trygg sammen – del 2

May Britt Buhaug, Seniorrådgiver Omsorgsberedskap, Norske Kvinners Sanitetsforening

880 000 kr

Begrensede språkkunnskaper kan gjøre at personer med minoritetsbakgrunn mangler kunnskap om hvor og hvordan de kan varsle om ulykker og akutt sykdom. Mangel på språkkunnskap kan også føre misforståelser og at de ikke får den hjelpen de trenger i krisesituasjoner. I prosjektet «Trygg sammen» trinn 1, ble det utviklet et opplæringsprogram slik at flere med minoritetsbakgrunn skal få kunnskap om risikoatferd og forebyggingstiltak knyttet til brann og trafikkulykker. Programmet gir også opplæring i hvordan man gjenkjenner symptomer på akutt og alvorlig sykdom, samt førstehjelp.

Prosjektmidlene til Trygg sammen – trinn 2, vil gå til implementering og nasjonal spredning av opplæringspakken.

Doavis for elever i videregående skole.

Linn Cecilie Rotvold Bylund, Likestillingssenteret KUN og Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening

401 000 kr

Doavisa gir informasjon til ungdom om psykisk helse, sex, rus kropp og grensesetting. I 2019 ble Doavisa satt opp på ungdomsskoler over hele landet, og ble svært godt mottatt av elever, skoler og helsesøstre. Elevene i videregående skole har høyere selvrapportering på psykisk uhelse enn tidligere. Elevene forteller at de opplever økt press på flere områder, og at de ønsker mer informasjon om blant annet sex, grensesetting og overgrep.

Årets tildeling går til å videreutvikle og distribuere Doavisa til eldre elever i videregående skoler.