Professor underviser i medisin

Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen sin.

Dette viser en rykende fersk rapport fra Kilden kjønnsforskning.no og Sanitetskvinnene som lanseres i dag. Rapporten, Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger, har kartlagt hva studentene innen medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi lærer om kjønnsperspektiver og kvinnehelse. Konklusjonen er klar, helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert disse temaene i undervisningen sin.

Hvordan kan vi da kalle det pasientens helsetjeneste, når halvparten av befolkningen ikke får ivaretatt sine behov, spør Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

En av de viktige konklusjonene fra rapporten er at kvinnehelse ikke er nevnt som kunnskapsfelt i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene fra 2017. Kunnskapsfeltet framstår som kjønnsnøytralt, hvilket tilsier at mannen blir norm. 

Rapporten Kjønn og kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger bygger på en tidligere rapport fra Kilden kjønnsforskning.no og Sanitetskvinnene: Hva vet vi om kvinners helse (2018). Sistnevnte rapport avdekket kunnskapshull innen kvinnehelseforskning, og ga grunnlag for å stille spørsmålet: Får kvinner dårligere helsetilbud enn menn, på grunn av manglende forskning på feltet? Nå vet vi at hullene er mange, og at studentene ikke lærer nok til at vi kan lukke disse kunnskapshullene og sikre helsetilbudene.

I 2019 annonserte Regjeringen at de skulle satse mer på kvinnehelse, for å blant annet kunne gi et bedre pasienttilbud til begge kjønn. For at Regjeringen skal kunne nå sin satsning på kvinnehelse, så må kompetansen i utdanningene styrkes fra starten av. I dag nevnes kjønn kun i forbindelse med at studentene skal ha kunnskap om blant annet inkludering, likestilling og ikke-diskriminering. Norske Kvinners Sanitetsforening er opptatt av at utdanningsinstitusjonene har tilgang på forskere og professorer med kompetanse på fag hvor kjønn og kvinnehelse er essensielt, slik at morgendagens leger, sykepleiere, psykologer, vernepleiere og fysioterapeuter kan gi korrekt behandling til pasientene sine.

For å kunne tilby likeverdige helsetilbud og utjevne kjønnsforskjeller i helse, må vi starte fra studentenes dag 1.