Lesevenn, Framnes sanitetsforening

– De frivillige Lesevennene er positive til aktiviteten og er fornøyde med å delta. Mange har gått fra jobb til en rolig pensjonisttilværelse, Lesevenn gir dem en arena der de blir satt pris på og kan bruke seg selv.

Det sier Aslaug Gotehus, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). På oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening står hun bak en fersk evaluering av basisaktiviteten Lesevenn.

Lesevenn ble startet opp i 2017, og utgjør en av Norske Kvinners Sanitetsforenings syv faste frivillige aktiviteter – såkalte basisaktiviteter. Lesevenn er høytlesning for barn, som utføres av frivillige tilknyttet lokale sanitetsforeninger i et samarbeid med lokale skolefritidsordninger, skoler, barnehager, bibliotek og krisesenter.

Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode og trygge møter mellom barn og voksne og å bidra til språkutvikling hos barn. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Egmont Fonden for perioden 2017–2019. Egmont Fonden har også finansiert den eksterne evalueringen.


Lesevennenes erfaringer

N.K.S. ønsket en ekstern evaluering av Lesevenn for å dokumentere hva som allerede fungerer godt samt peke på områder hvor det er rom for forbedringer med tanke på videreføring av prosjektet.

– Lesevennenes erfaringer er hovedfokus i evalueringen. Jeg har besøkt tre foreninger som har Lesevenn og intervjuet ytterligere syv foreninger per telefon. Jeg har også snakket med samarbeidspartere som barnehage, skole og Krisesenter samt et par foreldre, sier Gotehus og fortsetter:

– Foreningene er glade for at Lesevenn har blitt satt i gang som en fast aktivitet i N.K.S. Ideen er enkel, men de mener det ikke er noe de hadde kommet på av seg selv. Aktiviteten en enkel å gjennomføre, og når de først er i gang går den av seg selv.

De aller fleste Lesevennene Gotehus har snakket med har ingen planer om å gi seg. Dette er en aktivitet som gir de mye.

Når jeg kommer til barnehagen blir jeg møtt med spørsmål og ønsker om at jeg skal lese. Det er veldig stas. Barna kommer løpende ut i møte med meg. Møter jeg barna i butikker o.l. spør de om jeg kommer for å lese i barnehagen snart.
Lesevenn i barnehage

 

Verdifullt for barna

Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne var at dette var udelt positivt for deres del og de håpet at aktiviteten skulle fortsette.

– Samarbeidspartnere trakk frem at det var positivt for barna å oppleve at det var voksne personer tilstede som hadde tid og som var der bare for å være sammen med barna. Lesevenn ble også sett på som en god motvekt mot at det alltid skal skje noe og at barna blir utsatte for mye støy gjennom dagen. Gjennom høytlesningen fikk barna sitte rolig og bare høre etter, sier Gotehus.

At barna satte pris på lesevennene kom tydelig fram i samtaler Gotehus hadde med både foreldre, samarbeidspartnere og lesevennene selv. Ansatte hos samarbeidspartnerne fortalte også at ungene venter på lesevennene, og at det er en aktivitet som barna har positive forventninger til.

Nå er dette favorittdagen min, fordi det er høytlesning på onsdager.
Gutt på barneskole

Det har blitt meg fortalt at det var en gutt som bare gråt og ikke ville gå i barnehagen. Og så hadde mor sagt i dag kommer [navn på lese-vennen] og leser. Da skulle han i barnehagen.
Lesevenn i barnehage

Foreldre melde også om at Lesevenn er noe barna snakker om hjemme, at barna var blitt mer opptatt av bøker og at gleden ved å lese har økt.


Videre anbefalinger  

Lesevenn fremstår som et vellykket initiativ fra N.K.S., og de har langt på vei lykkes med å nå målene som er satt for prosjektperioden, konkluderer Gotehus i evalueringen og anbefaler at Lesevenn videreføres som en fast aktivitet i N.K.S. Hun peker også på mulige forbedringspunkter:

– N.K.S. bør fortsatt sørge for å motivere de frivillige ved å pleie og anerkjenne den innsatsen de gjør og skape flere arenaer hvor lesevenner kan utveksle erfaringer og bli inspirert. Det bør jobbes videre med å sikre bedre samhandling mellom foreningene, men det må heller ikke være for mange møter eller samlinger som de frivillige skal delta på, påpeker hun.  

Videre peker evalueringen på noen forbedringspunkter som gjelder organiseringen av aktiviteten og rekruttering av nye lesevenner.

– Vi anbefaler at det jobbes med å rekruttere flere frivillige lesevenner for å øke fleksibiliteten for lesevennene og gjøre aktiviteten mindre sårbar, avslutter Gotehus.

Per i dag er det ingen menn som er lesevenner – men også menn er hjertelig velkomne. Det vil være positivt for barna å også møte gode mannlige rollemodeller.
 

NOVAs nettsider kan du laste ned og lese hele evalueringen