Tre kvinner med minoritetsbakgrunn står sammen og er glade.

Prosjektet kvinnehelsehus i Bergen er i gang og prosjektleder, Hilde Sjøbø Asbjørnsen, skal kartlegge om det er behov for et frivilligdrevet kvinnehelsehus i Bergen. Fokuset er på minoritetskvinners seksuelle og reproduktive helse samt etnisk norske kvinner i sårbar eller ny livssituasjon.

Lik tilgang til helsetjenester

Rapporten, «hva vet vi om kvinners helse?» som Norske Kvinners Sanitetsforening sammen med Kilden Kjønnsforskning.no publiserte i 2018, satt søkelys på behovet for kjønnsbasert kunnskap om helse. Et område det er ulikheter og store utfordringer på, er seksuell og reproduktiv helse. Svangerskapsomsorgen for eksempel, møter stadig nye utfordringer. I Norge har andel av innvandrerbefolkning økt raskt.  Kulturforståelse, språk, sykdomsmønster, ulike livssituasjoner, og ulik tiltro til helsesystemet er noen av de nye utfordringer norsk helsesystem står over.  Disse utfordringene krever handling.

Norske Sanitetskvinner har gjennom tidene vist handlingskraft, og ikke vært redd for å sette i gang nye prosjekter, - for et trygt og inkluderende samfunn. Kvinners helse og livsvilkår er like aktuelt tema i dag som for 100 år siden, og med dagens nye utfordringer er det enda behov for å sikre at alle kvinner ha lik tilgang til helsetjenester.

Fokus på kvinners stemme

Sanitetskvinnene skal i første del av prosjektet gjøre en behovsanalyse. Prosjektleder skal kartlegge relevante organisasjoner og offentlige institusjoner, for innspill, erfaringsutveksling og samarbeid. Videre skal hovedfokuset være på målgruppen. Gjennom intervjuer og fokusgrupper, ønsker vi å få frem meninger, erfaringer, og behov fra kvinner med ulike bakgrunn og livssituasjon, om hvilke type tjenester et lavterskeltilbud kvinnehelsehus bør inneholde og hvordan eksiterende helsetilbud kan bli brukt i større grad. Behovsanalysen skal danne grunnlaget for rammene til innretning av et potensielt kvinnehelsehus.

Sanitetskvinnenes slagord

Slagordet «modig, nytenkende og likestilt» som er tittelen på Sanitetskvinnenes strategiske plan, blir som en rød tråd gjennom dette prosjektet; Modig, – tørre å handle. Nytenkende, - skape nye helsetilbud der det er behov. Likestilt, – like helsetjenester for alle.

Prosjektleder, Hilde, er tilgjengelig for en prat om noen av dere ønsker mer informasjon om prosjektet eller ønsker å bidra med innspill. Kontaktdetaljer: hilde.asbjoernsen@sanitetskvinnene.no telefon: 99 36 59 30.