Sykkelopplæring i Larvi sanitetsforening

Larvik asylmottak avvikles når kontrakten løper ut 31.oktober. Sanitetskvinnene er bekymret for hvilke konsekvenser det vil ha for barnefamiliene som nå risikerer å måtte flytte fra lokalsamfunnet de har vært en del av i opptil 10 år.

Larvik asylmottak har i dag 21 barnefamilier av ulik størrelse og ca. 50 enslige personer. Familienes botid spenner fra 6 måneder til 10 år.

Larvik sanitetsforening har siden 2013 jobbet aktivt med å fremme integrering i lokalsamfunnet med å involvere innvandrere og asylsøkere med på sosiale sammenkomster i nærmiljøet, samt tilby et fellesskap og aktiviteter.

– Jeg synes dette er ganske umenneskelig. Vi er svært bekymret for at barnefamilier som er godt integrert på skolen og i lokalsamfunnet nå må flytte. Det har store konsekvenser for dem fysisk og psykisk at fremtiden deres brått er usikker, sier Ellen Midtvik, leder i Larvik sanitetsforening.

Hun forteller at det var trist stemning på møtet når mottaksledelsen meddelte at driften avvikles. Fremtiden er usikker for beboerne, og lærere på både Verdens Mesteren grunnskole og Thor Heyerdal videregående skole uttrykte bekymring for barna og ungdommene. Flere foreldre vegrer seg nå for å fortelle barna at de igjen skal flytte. Noen har flyttet så mange som syv ganger tidligere i løpet av perioden de har opphold seg i Norge.


Aktiviteter for beboerne

Larvik sanitetsforening har samarbeidet tett med mottaket de siste årene og arrangert en rekke aktiviteter for de bosatte familiene. Det har tatt med seg familiene på turer, ulike barnearrangement som teaterforestillinger og sykkelkurs for kvinner og barn. Kvinnene som bor på mottaket har også blitt en naturlig del av Larvik sanitetsforenings sy-gruppe og de har deltatt på mange ulike aktiviteter i regi av lokalforeningen.

Mottaket har vært et skoleeksempel på drift av integreringsmottak, og det gode samarbeidet mellom mottaket, frivillige organisasjoner og kommuneadministrasjonen har blitt flagget høyt. Leder ved Larvik asylmottak, Therese Rakkestad, trekker frem Larvik sanitetsforening som et godt eksempel.

– Mottaket ønsker å trekke frem arbeidet som gjøres av Larvik sanitetsforening som et eksempel på et solid, profesjonelt og ikke minst bredt tilbud til beboerne ved Larvik mottak. Foreningens arbeid har helt klart vært avgjørende for at oppholdet i Larvik mottak har blitt mer innholdsrikt og positivt enn det hadde vært uten sanitetskvinnenes varme og omsorg, sier hun.  


Store konsekvenser

Larvik asylmottak består av et ordinært mottak og et Integreringsmottak og har vært drevet som et samarbeid med den ideelle stiftelsen Sana, Karrieresenteret Vestfold, Larvik kommune, Larvik læringssenter (kommunal voksenopplæring) og NAV Larvik. Selve mottaket har vært desentralisert, det vil si at beboerne har bodd i leiligheter og hus ulike steder i kommunen.

Integreringsmottaket er et av fem integreringsmottak som ble startet opp som en prøveordning av regjeringen høsten 2016. Tanken bak integreringsmottakene var at UDI, IMDi, Kompetanse Norge, Nav, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet skulle samarbeide om å starte integrering fra dag èn. De fleste som ble bosatt på mottaket var personer med innvilget opphold i Norge, eller personer med høy sannsynlighet for å få opphold i Norge.

Det er bekymringsverdig at Larvik mottak som har fått svært gode skussmål nå blir lagt ned. For familiene som er i et godt integreringsløp vil det får store konsekvenser å måtte flytte.

Regjeringen begrunner nedleggelsen med at det kommer svært få asylsøkere til Norge. For første gang på 21 år er det under 3000 personer som bor på asylmottak i Norge.

Bilde: Larvik sanitetsforening har hatt mange aktiviteter for familiene på mottaket, her fra sykkelopplæring for kvinner og barn.