En kvinner intervjuer en annen, de sitter i sofa med fruktskål og noe juice å drikke på.

Sanitetskvinnene fikk nylig 724 000 kroner fra ExtraStiftelsen til å starte et forprosjekt som skal kartlegge hvilke typer tjenester et lavterskel frivillig drevet kvinnehelsehus bør inneholde.

I dette forprosjektet vil fokuset være på minoritetskvinners seksuelle og reproduktive helse samt særlig sårbare norske kvinner som av sosioøkonomiske forhold faller utenfor. Dette med bakgrunn i at blant annet minoritetskvinner sjeldnere tar kontakt med lege og helsepersonell vedrørende spørsmål og tjenester innen seksuell og reproduktiv helse. Behovsanalysen tar også for seg etnisk norske kvinner i en sårbar eller ny livssituasjon som ikke opplever å ha tilgang til disse typer helsetjenester. Sanitetskvinnene er særlig opptatt av at alle kvinner skal ha lik tilgang til helsetjenester, og ser fram til å undersøke resultatene fra behovsanalysen. Prosjektet har oppstart 01. september i år.

Lavterskel kvinnehelsehus

Prosjektet tar sikte på å utføre en behovsanalyse i Bergen og omegn for å kartlegge hvilke typer tjenester et lavterskel frivillig drevet kvinnehelsehus bør inneholde. Sanitetskvinnene ønsker å få svar fra brukerne på hvordan eksisterende helsetilbud kan bli brukt i større grad, og om disse tilfredsstiller alle behov som er i dag. For å kartlegge behovet vil det bli brukt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling som dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer, nettbasert spørreundersøkelse og dokumentstudier. De innsamlede dataene vil bli analysert, og forslag til aktuelle aktiviteter og tjenester vil bli utdypet i en sluttrapport med anbefalinger for videre fremdrift.

Se stillingsannonsen som prosjektleder for dette prosjektet her.