Eirik Bergesen (ordstyrer), Heidi Nordby Lunde (H), Jon Helgeheim (FrP), og Ivar Horneland Kristensen (Virke) i frokostdebatt på Kulturhuset.

-Hvem skal vi måles mot - mannen når vi vet at kvinner har omsorgsoppgaver og flere lidelser menn, spurte generalsekretær Grete Herlofson retorisk, da hun innledet Sanitetskvinnenes frokostmøte 8.mars.

Kvinner har nærmere 60 % høyere sykefravær enn menn, og forskjellen bare øker. Samtidig er kvinners helse generelt bedre, og de lever lengre. Hvorfor er da kvinner mer sykmeldte enn menn? Forskere har ennå ikke klart å finne årsaken til forskjellene. Har kvinner lettere for å sykmelde seg, og lavere arbeidsmoral? Eller skyldes fraværet andre dyptliggende strukturelle årsaker?

Følger kjønnet
Psykolog og professor Arnstein Mykletun, har lenge vært opptatt av sykefraværet, og satt i en ekspertgruppe som i 2010 foreslo bruk av gradert sykmelding.

-Vi forskere begriper oss ikke på hvorfor det er så store kjønnsforskjeller, og det er universelt. Det er et likestillingsproblem, og den handler også om svangerskapspermisjonen. Årsaken er sammensatt. Vi har sett på dette med kvinnejobber og mannsjobber, og det viser seg å være motsatt. Hadde de hatt samme jobber som menn hadde de hatt mer sykefravær enn menn. Sykefraværet følger kjønnet og ikke jobben. Vi er mange som prøver å forstå, men beklager. Det tror jeg ikke er mulig, sa Mykletun.

Strukturelt
Kvinner er ikke bare mest sykmeldte, men flere kvinner enn menn blir også uføretrygdet.

Forsker og lege, Ebba Wergeland, tror at en del av svaret ligger i dyptliggende årsaker og i strukturer. Hun viste til Sverige der kvinners fravær ikke er noen stor gåte. Den svenske regjeringen har bevilget millioner av kroner til et prosjekt som har sett på det systematisk dårligere arbeidsmiljøet på typiske kvinnearbeidsplasser.

-For å forklare sykefraværet må vi se på jobb og helse, da det er store forskjeller på fravær i yrker. På kvinnearbeidsplasser har man mindre tilgang på ressurser noe som igjen gjør at man ikke får tilrettelagt arbeidsforholdene ved behov. En mellomleder i hjemmetjenesten i Sverige hadde ansvar for lang flere ansatte, enn kolleger i teknisk sektor. I dag har man innført et tak på hvor mange en kan være leder for, sa Wergeland.

Hun er bekymret for at man ser på adferds-forklaringer og ikke forholdene på arbeidsplassen.

-Kvinner er mer underordnet, og har mindre handlingsrom enn menn. Det er årsaker som ligger i de dypere strukturerer i samfunnet, påpekte hun.
 

Fleksibelt arbeidsliv
-Det er komplekse årsaker til sykefravær, også under graviditet. Men jeg er optimist, og tror vi kan gjøre mye med enkle tiltak. Da jeg var gravid og ansatt i Egmont var det samtale med jordmor og fokus på hva de kunne gjøre for at du kunne stå i arbeid under svangerskapet, sa Susanne Kaluza, samfunnsdebattant og kvinneaktivist.

Når den tiden kom da hun ikke kunne gå på jobb på grunn av bekkenløsning, var løsningen hjemmekontor.

Maktforhold
- Kvinner i arbeidslivet spurt om hva de mener. Men, blir de hørt? Nei. Da slutter man etter hvert å si noe. Vi er veldig opptatt av ikke å gjøre forskjeller, men det finnes usynlige strukturer, sa Loveleen Brenna.

Brenna har jobbet med mangfold og inkludering siden 1993, og vært opptatt av strukturelle årsaker.

Hun påpekte videre at kvinner ofte har omsorgsoppgaver overfor eldre foreldre, og barn med funksjonshemninger.

Forsker i CORE, Marit Teigene, la til at det ikke nødvendigvis er et gode å være sykmeldt.

-Det kan være fordi du trenger en time-out, eller har et arbeidsliv som ikke klarer å møte de utfordringer vi har som mennesker, sa hun.

For høyt
-Sykefraværet er for høyt, fastslo Heidi Nordby Lunde (H). Hun minnet om at her har legene et ansvar, da de er «portvoktere» til en av verdens beste velferdsordninger.

Det høye antallet sykmeldinger har også en aldersforskjell, da sykmeldingsprosenten er større for kvinner i høyere alder.

-Jeg har også vært ute i sykmeldingsdebatten. Men jeg mener at vi ikke skal kutte i sykelønnen før arbeidsgiver tar sitt ansvar blant annet med å legge forholdene til rette, og igangsette tiltak som reduserer sykefraværet. Først når alt annet er prøvd, så kan vi begynne å se på kjønnsforskjellene, sa Nordby Lunde.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen understreket at det er viktig for Norge at så mange kvinner er ute i arbeidslivet. Han etterlyste en debatt der man diskuterer alle sider av sykelønnsordningen.

-Vi må få alle elementene på bordet, sa han, men er ikke enig med FrPs representant, Jon Helgeheim, om at det handler om biologi.