Ellen-Sofie Egeland gjenvalgt som leder, står med flere andre kvinenr.

Ellen-Sofie Egeland fra Rogaland er enstemmig gjenvalgt som organisasjonsleder av N.K.S.

Landsmøtet vedtok også følgende resolusjoner. Resolusjon nr. 1 En trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet, og nr. 2 Likeverdig helsetjenester for menn og kvinner.

I tillegg til vervet som leder, skulle det også velges nytt sentralstyret, som foruten leder, består av 1. og 2. nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

Som ny 1. nestleder valgte landsmøtet Anette Tinglum, Akershus, 2. nestleder, Anja Helland, Nord-Trøndelag. Styremedlemmer ble: Ingunn Arntun(Nordland), Marie Darell (Finmark), Anita Rokstad (Møre og Romsdal) og Lisbeth Magnussen (Østfold). De nye varamedlemmene er: Ann Kristin Hansen (1.vara- Troms) og Nana Finnes (2. vara-Vest-Agder).

50.landsmøte

Sandefjord damekor sang det 50. landsmøte inn, før organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, kunne erklære landsmøte 2018 som offisielt åpnet i Tønsberg lørdag.

Stortingspresident, og Sanitetskvinne Tone W. Trøen, holdt en inspirerende tale med likestilling som en rød tråd. Hun påpekte også hvor viktig det er at vi jobber mot skjønnhetstyranniet.
Over 400 Sanitetskvinner, bestående av delegater, obervatører og gjester har inntatt Tønsberg denne helgen. Det er en lang og viktig saksliste som ligger foran delegatene. Sakene, det er forventet mest engasjement rundt er nok fylkessammenslåing og forslagene til nye medlemskategorier. I tillegg er det knyttet stor spenning vil søndagens valg, der hele SST er på valg. Først sent søndag formiddag er det klart hvem som skal lede Norges største kvinneorganisasjon i de neste tre årene.

Dagen startet med formalia som konstituering, før man kunne gå videre til neste post som var godkjenning av årsmeldingene for 2015, 2016 og 2017. Videre var det godkjenning av regnskap for siste landsmøteperiode.  

Det ble redegjort for en midtveisrapport, om Snu Trenden 50 000 i 2021, og som organisasjonsleder påpekte i sin åpningstale: - Å verve er også en viktig del av organisasjonarbeidet.

Nytenkende og imponerende

Rapporten ble lagt frem av generalsekretær Grete Herlofson, som gikk gjennom basisaktivitetene: Kløvertur, Språkvenn, Dig In, Resursvenn, Sisterhood, Omsorgsberedskap og Lesevenn.  Et viktig strategisk punkt i Snu Trenden er nettopp punktet fra gavmildhet til aktivitet. 
- Vi må også tørre å spørre, sier Herlofsen, og opplyste at det er vervet over 10 000 nye medlemmer, og 575 av foreningene har fått nye medlemmer.
Hadde vi ikke vervet, hadde N.K.S. i dag hatt under 30 000 medlemmer.
-Også antall utmeldinger er på vei nedover. Vi er med på å skrive historie, sa hun.
Orienteringen om årsmeldingene, regnskap og Snu Trenden ble enstemmig vedtatt.

Ny medlemskategori

Landsmøte behandler nå sak nummer fem, som omhandler innkomne forslaget, og er i hovedsak knyttet til medlemskategorier. Fire av foreningene i Oslo står samlet bak et ønske om å foreta en vedtektsendring under §3-4. Inn her vil de ha et punkt som omhandler ungdoms- og studentmedlemskap frem til 30 år. Det foreslås at denne settes til 50% av kontingenten. Målet for forslaget er å rekruttere ynge kvinner.

På landsmøte i 2005 ble det vedtatt at kontingenten skulle kreves inn sentralt. Også er denne senere blitt justert av landsmøtet.
I sak nummer 6  foreslår landsstyret overfor landsmøte følgende kategorier: Hovedmedlem, støttemedlem, husstand og bedriftsmedlem.
I sak nummer 7 skal det stemmes over størrelsen på kontingenten i de overnevnte kategorier. Hovedmedlem og støttemedlem 450 kroner. Husstandsmedlem: 100 kroner, og bedriftsmedlemsskap forandres ikke.
Marit Carlsen fra Drammen tok ordet for gavemedlemsskapet, spesielt med tanke på å få med minoritetskvinner.
Blant delegatene fra sør til nord er det mange forskjellige meninger om kontingentkategorier, og ikke minst størrelsen på kontingenten. Flere påpekte av de som i dag er støttemedlemmer, og ofte er de menn og at disse kan gå over til å bli husstandsmedlemmer og N.K.S. vil da gå glipp av inntekter. 

-Hvorfor skal vi redusere verdien av vårt eget medlemsskap, spurte en delegat retorisk.
Alle innspillene er levert inn skriftlig og meldt inn til redaksjonskomiteen som skal behandle innspillene og komme tilbake med sin innstilling til landsmøte før saken tas opp til endelig votering.

Færre fylker

Den sittende regjeringen er i gjennomføringsfasen av sitt store prosjekt som handler om å halvere antall fylker, og Norge skal få 70 færre kommuner. Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tråde i kraft i januar, og innen 1.januar 2020 skal sammenslåingen være gjennomført

Hvordan N.K.S. som organisasjon skal forholde seg til de politiske vedtatt endringene på fylkesnivå, har vært behandlet i landsstyrets (LST) møte i november i fjor og i juni i år. LST vurderte denne saken til å ha så stor betydning at den ble sendt ut på høring i alle berørte fylker.

Høringsforslaget var basert på prinsippet om at N.K.S. fortsatt skal følge den politiske vedtatte struktur på fylkesnivå.
I forslag til vedtaket til landsmøte heter det at organisasjonen skal følge politisk vedtatt fylkesinndeling med implementering i N.K.S. tidligst 2020, og senest to år etter implementering av fylkesendringene.

I saken om fylkessammenslåing, landsmøte 09,  er også Sanitets-Norge et speilbilde av resten av Norge, man er splittet i synet. Allerede tidlig i behandlingen av denne saken kom det forslag om utsettelsesvedtak.

Dette førte til at LST trakk saken, og at den tas opp til ny behandling på landsmøte i 2021. Forslaget, som ble spilt inn av organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, ble møtte med trampeklapp.

Vedtekter

Før lørdagens program ble avsluttet med korte presentasjoner av aktuelle kandidater som stiller til valg i sentralstyre, gikk møtedirigent Hege Hærø, gjennom 20 sider med vedtekter og aktuelle endringer. I hovedsak dreier endringene seg om presiseringer, tydeliggjøring og tilpassinger. Det var få endringsforslag av substansiell karakter. 

Vedtok ungdomsmedlemskap

I løpet av lørdagen kom det, som tidligere referert, inn flere innspill til forslag om medlemskategorier. Etter en grundig behandling i  landsmøtets redaksjonskomité ble det foretatt følgende innstilling:

  • Dagens hovedmedlemsskap opprettholdes. Hovedmedlemskap gir fulle demokratiske rettigheter. 
  • Det innføres halv pris for ungdommer under 30 år.
  • Ordningen med ungdomspris for medlemmer fram til fylte 30 år skal evalueres og tas opp på landsmøte i 2021. 
  • Støttemedlemskap videreføres og videreutvikles til samme pris som hovedmedlemskap.
  • Støttemedlemmer under 30 år betaler full pris.
  • Husstandsmedlemskap innføres, kan kun tilknyttes et hovedmedlem med samme bostedsadresse. Gis ingen demokratiske rettigheter.
  • Fra uke 39 reduseres prisen på hovedmedlemskap, støttemedlemskap og husstandsmedlemskap med 50% (gjelder kun nyinnmeldte medlemmer).

Overnevnte endringer innføres fra 1. januar 2019. Dagens bedriftsmedlemskap opprettholdes i sin nåværende form.

Landsmøte gir landsstyret fullmakt til å utvikle eventuelle gavemedlemskap.

Landsmøte har også vedtatt at prisen på hovedmedlem og støttemedlem settes til 485 kroner. Det betyr at prisen for hovedmedlemsskap står stille, og så har man valgt å øke støttemedlemsskapet.
Den nye kategorien som heter husstandsmedlemskap er satt til 100 kroner.
Bedriftsmedlemskapet på 1 500 kroner forblir uendret.
Medlemmer under 30 år med hovedmedlemskap betaler 50 % av kontingenten.

Og så vedtaket om selve kontingenten ble vedtatt med et helt klart flertall.

Flere delegater på landsmøte

Landsmøtet vedtok også endringer i delegatfordelingen. I 2021 kan alle lokalforeninger sende sin delegat til landsmøtet. Dette betyr større eierskap til organisasjonens saker, utvidet demokrati og bred representasjon på det øverste besluttende ledd, som det et landsmøte er.
På neste landsmøte blir vi potensielt 648 delegater fra alle landets lokalforeninger, 19 delegater fra fylkesforeningene og ni medlemmer fra sentralsstyret, inkludert varamedlemmene.