Grete Herlofson

– Virksomhetene har et stort potensiale som utfyller det offentlige tilbudet, selv i konkurranse med private aktører. Nå er det ekstra viktig å synliggjøre verdiene vi representerer, og å hente ut samdriftsfordeler, sier generalsekretær Grete Herlofson.

– Institusjonene under N.K.S.-paraplyen har en tillit hos brukergrupper og pasienter som er unik. Vi gir tilbud til mennesker i en sårbar situasjon. Gang på gang har ledere og eiere vist evne til å snu seg raskt og få gode løsninger på beina der det har oppstått et behov. Løsninger som siden har blitt til permanente tilbud og tettet viktige hull i det offentlige sikkerhetsnettet. Vi har både tillit og nærhet til brukerne vi er til for, det gir et godt mulighetsrom, sier Herlofson.

Felles verdier til felles nytte

– Det er flere eksempler på løsninger der virksomhetene har bidratt til utvikling og innovasjon. Virksomhetene og tilknytningen til N.K.S. trenger å bli synliggjort, med felles verdier. Vi har en sterk merkevare, og virksomhetene må bidra til å løfte fram hva vi har som andre ikke har. En av de viktigste verdiene, er at vi ikke tjener andre enn de vi skal være her for; brukerne våre. I motsetning til de kommersielle aktørene vi konkurrerer med tjener vi ingen andre enn de vi er til for; befolkningen – og vi har fleksible styrer og endringsvillige ansatte som lytter til brukerne. Vi må følge med, endre oss, og samtidig sørge for at vi beholder egenarten vår, sier generalsekretæren.

N.K.S. kan hjelpe virksomhetene med tettere kontakt med den frivillige delen av organisasjonen; medlemmene. Her har Sanitetskvinnene en tilleggsressurs med felles mål; foreningene kan for eksempel arrangere kløvertur med beboere ved institusjonene, eller bidra på andre måter med sin frivillighet.

Historisk folkehelse-leverandør

N.K.S. kan etablere gode løsninger for flere av de store helseutfordringene som det offentlige ikke får ivaretatt tilstrekkelig i dag.

– Ta for eksempel spiseforstyrrelse, som er en kompleks sykdom. Kanskje kunne vi videreutvikle oss slik at vi som ideell aktør kunne gi et tilbud der vi ser at det er for lang ventetid. Et annet alvorlig problem er når voldsutsatte kvinner flytter hjem til voldsutøveren i mangel av bolig. Vi har også eksempler på virksomheter som har blitt en spydspiss for barn med psykiske problemer, og avdekket tilleggsverdier som bare organisasjoner av deres type kan oppnå, sier generalsekretæren.

N. K. S. ser verdien i å danne felles administrative tjenester og nettverksgrupper for kunnskapsdeling.

– Vi kan i sterkere grad utvikle felles tjenester som gjør at vi ikke må sitte hver og en og jobbe med de samme administrative tjenestene, dette var også klare tilbakemeldinger fra dere ved undersøkelsen i 2015, sier Herlofson.

Avstand fra nasjonal politikk til handling lokalt

Ideelle organisasjoner møter utfordringer innen forvaltning og innkjøp. Det kan være krevende å møte lokale innkjøpere, for det kan være langt fra politiske løfter til lokal handling. Dette til tross for at det er tilrettelagt godt for ideelle aktører på nasjonalt nivå.

Det var i et møte med virksomhetene under paraplyen Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) at generalsekretær Grete Herlofsen snakket om fremtidens satsninger og utfordringer. Det fant sted i Høyres Hus 1. mars 2018.

Økt andel ideelle

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet fortalte om hvordan noen nye anbud på helseområdet innen rus og psykiatri er forbeholdt ideelle aktører.

Hun viste til økt satsing på ideelle virksomheter i helsetjenesten, etter at Stortinget i desember 2016 ønsket å satse mer på ideelle aktører.

– Det er elendighet nok til alle, ikke noe å være redd for det. Når ideelle kun skal konkurrere med hverandre, gir det større rom for å bruke særtrekkene de har, sier Erlandsen.

Hun legger til at det vil være ulike oppfatninger av hvem som er ideelle, noe som nylig ble belyst i Oslo tingrett i en sak om kjøp av sykehjemsplasser.

– Poenget er at det er de reelt ideelle, de som bruker overskuddet til de det er tjent penger for, det skal ikke være mulig å omgå å dele ut overskudd, verken da avtalen ble inngått eller senere, ingen skal få fordeler som ikke er riktige, understreket statssekretæren.

Nå har de sørligste helseforetakene, tre regioner, reservert anbud for ideelle organisasjoner. Det er her vi finner det store volumet, med lang tradisjon i å reservere oppdrag for ideelle, i kombinasjon med gode muligheter for konkurranse.

N.K.S. tetter viktige hull i det offentlige sikkerhetsnettet