Sylvi Listhaug

Vi ønsker å gratulere deg med rollen som Norges første justis-, beredskaps og innvandringsminister.

Vold og overgrep mot kvinner er vår tids største likestillingsutfordring. Opp mot 150.000 mennesker i Norge er utsatt for vold i nære relasjoner, og kvinner utsatt i langt større grad enn menn. Skal vi oppnå et likestilt og trygt samfunn må vi gjøre et krafttak for å både forebygge og avdekke vold, samt sørge for styrkede rettigheter og hjelp til ofre for vold.

Vi ønsker å gratulere deg med rollen som Norges første justis-, beredskaps og innvandringsminister. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er landets største kvinneorganisasjon med over 41.500 medlemmer og 650 lokalforeninger. En av våre viktigste saker er vold mot kvinner, og vi arbeider blant annet med forebygging av voldtekter blant ungdom og oppfølging av voldsutsatte. Du er gitt ansvaret for å ivareta samfunnets sikkerhet, og Sanitetskvinnene bidrar i dette arbeidet.

Regjeringen har innført pakkeforløp for stadig flere områder på helsesektoren. Pakkeforløp sikrer en forutsigbarhet og koordinering av de ulike tjenestene som kreves i et behandlingsforløp. Pakkeforløp bidrar til trygghet i en sårbar situasjon. Voldsutsatte opplever et uoversiktlig hjelpeapparat og manglende koordinering og samarbeid mellom ulike aktører. Voldsfeltet har trolig har størst behov for samhandling da forebygging, avdekking og oppfølging av voldsutsatte krever nært samarbeid mellom helse, justis, barnevernet og flere. Opptil 150.000 personer utsettes for vold i nære relasjoner årlig. Mange av disse ender opp som kasteballer mellom justis- og helsesektoren og får ikke oppfølgingen og hjelpen de har behov for. Derfor har Sanitetskvinnene etterlyst et pakkeforløp også for voldsutsatte. Bedre oppfølging vil også kunne bidra til at flere tør å anmelde vold fra en som står dem nær. Derfor Sylvi Listhaug, håper vi at du vil bidra til bedre hjelp og støtte til mennesker i en svært sårbar livssituasjon. Og at du vil prioritere å jobbe med vår tids største likestillingsutfordring.

I tillegg til et pakkeforløp mener Sanitetskvinnene at det bør etableres en mentorordning for voldsutsatte. Dessverre ser vi at mange kvinner som bryter med en voldelig partner, ender opp med å gjenoppta kontakt med overgriper i mangel av nettverk og oppfølging. Sanitetskvinnen etablerte i 2016 derfor prosjektet «Ressursvenner», der voldsutsatte kvinner kobles til en frivillig etter at akuttfasen for hjelp på krisesenteret er over. Høsten 2017 fikk vi midler fra Justisdepartementet til å gjøre ordningen nasjonal. Vi håper du Sylvi Listhaug, vil bidra til å støtte denne ordningen fremover.

Samtidig ønsker vi å berømme regjeringens verdsettelse av frivillige organisasjoners innsats innen samfunnssikkerhet og beredskap, ref. Meld. St. 10 (2016–2017) «Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet». Sanitetskvinnene har i dag omsorgsberedskapsgrupper i 120 kommuner med omlag 3000 frivillige som er beredt til å bistå sine kommuner og innbyggerne når det uventede skjer. Det er fantastisk. 3000 frivillige Sanitetskvinner som bidrar til å gjøre Norge tryggere. Utfordringen er at til tross for regjeringens anerkjennelse av vår livsviktige innsats har dere enda ikke bidratt med finansiere til denne innsatsen. Sanitetskvinnenes beredskapsinnsats finansieres gjennom egne innsamlede midler. Vi oppfordrer deg som ny Justis, beredskaps- og innvandringsminister å gjøre en vurdering av den nasjonale totalberedskapen, og sikre at den frivillige innsatsen gis økonomiske rammebetingelser for å møte fremtidens behov.

Som ansvarlig også for innvandringspolitikken har du fått en viktig rolle til å ivareta de mest sårbare av oss, barna. Du har vært tydelig på at du vil prioritere å avdekke voksne som begår overgrep og lovbrudd overfor barn, slik at de blir etterforsket og straffet. Barn skal leve trygge liv. Vi håper derfor at du vil ha samme fokus på de barna som ikke har omsorgspersoner i Norge. Barn som flykter alene. Her må barns sikkerhet og rettigheter må styrkes. Alle barn under 18 år har krav på en rettferdig og menneskelig behandling. Vi er svært bekymret for fjerningen av rimelighetsvilkåret i behandlingen av asylsøknader vedrørende barn. Dagens praksis øker barnas traumer og sårbarhet. Barn på flukt er en spesielt sårbar gruppe. Å gjeninnføre rimelighetsvilkåret vil være i tråd med UNHCR og EUs forståelser av forpliktelsene i oppfølgingen av folkeretten og med prinsippene for norsk rettspraksis for øvrig. Det kan du gjøre Sylvi, det kan bli ditt viktige fotavtrykk.

Vi ønsker deg lykke til i arbeidet fremover og ser frem til et godt samarbeid.