Profilbilde av Iselin Nybø

Gratulerer med rollen som ny statsråd for forskning og høyere utdanning. En viktig rolle som bidrar til at Norge som kunnskapssamfunn stadig er i utvikling.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med over 41.500 medlemmer og 650 lokalforeninger. Sanitetskvinnene har gjennom 122 år bidratt til å skaffe kunnskap som har kommet landet vårt til gode. Sanitetskvinnene donerer hvert år over 10 millioner kroner til forskning og utvikling. Gjennom hele vår historie har vi sett at kunnskap er det fremste våpen. For å bidra til et likestilt samfunn med like muligheter for alle, god folkehelse og livsviktig kunnskap om sykdommer som i hovedsak rammer kvinner, er Sanitetskvinnene en vesentlig bidragsyter til forskning og utvikling. Du har fått det øverste ansvaret for forskning og høyere utdanning, og Sanitetskvinnene har store forventninger til ditt arbeidet på feltet.

Vår lange tradisjon gjennom både frivillig arbeid, lang erfaring og vesentlige midler til forskning og utvikling har Sanitetskvinnene bidratt til å fremskaffe kunnskap om kvinners og barns helse og livsvilkår. Med vår erfaring våger vi oss på 3 råd til en nyutnevnt statsråd. Vi håper du finner rådene våre nyttige.

1. Kunnskap om kvinnehelse bidrar til likeverdige helsetjenester. Bidra til at Kvinnehelseportalen.no blir videreutviklet og kjent:

Gode helse- og omsorgstjenester er avhengig av å skape og ta i bruk ny kunnskap for at alle syke skal få rask og effektiv behandling. Dessverre har vi forskjeller i Norge i både utredning og behandling av sykdommer hos kvinner og menn. Disse forskjellene ser vi for eksempel tydelig i forbindelse med kreft, hjerteinfarkt og typiske «kvinnesykdommer» som revmatisme og fibromyalgi. I 2017 etablerte vi pilotprosjektet «Kvinnehelseportalen.no» i samarbeid med Kilden kjønnsforskning. Portalen skal identifisere og tette kunnskapshull basert på kjønnsdimensjonen. I tillegg gir den kvinner kunnskap til å ta informerte valg og beslutninger om egen helse. Vi håper statsråden ser viktigheten av denne portalen og støtter videreutvikling av denne.

2. Bidra til å sikre kjønnsperspektivet innen helseforskning

I Likestillingsmeldingen «Likestilling i praksis» trekkes det frem at regjeringen skal satse på kvinners helse og på kjønnsperspektivet i helseforskningen. Det er nødvendig for å erverve mer kunnskap om og innsikt i biologiske og fysiologiske kjønnsforskjeller, for å deretter implementere kunnskapen i utformingen av behandlingstilbudet. Først da har vi likeverdige helsetjenester. I Norge har vi fremdeles store kjønnsforskjeller i både forskning og ressursbruk i behandlingssystemet, og Sanitetskvinnene mener derfor det er behov for økte midler til forskning på kvinnehelse.

3. Bidra til å bekjempe vår tids største likestillingsutfordring - vold mot kvinner

Sammen med et likestilt helsevesen er forebygging og avdekking av vold mot kvinner, og hjelp til veien videre, en av Sanitetskvinnenes viktigste kjernesaker. Skal vi lykkes i arbeidet med forebygging av vold mot kvinner og barn må flere relevante yrkesgrupper gis kompetanse til å forebygge og avdekke vold. Det er viktig at kunnskap om vår tids største likestillingsutfordring implementeres i videre- og etterutdanningene til de yrkesgruppene som er i kontakt med både barn, ungdom og voksne. Alle yrker som er involvert i forebygging, avdekking og behandling av voldtektssaker, vold i nære relasjoner og seksuell trakassering må gis kompetansen de trenger. Både lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere må gis dette.

Kjære Iselin Nybø, tre tydelige utfordringer som vil bidra til at Norge blir et enda bedre land å bo i. Nå har du muligheten til å sette ditt fotavtrykk. Lykke til med arbeidet.