Linda Hofstad Helleland mottar fastelavnsris av Grete Herlofson

– Jeg gleder meg til å samarbeide med Sanitetskvinnene. De sakene dere er opptatt av blir noen av de viktigste sakene jeg skal jobbe med fremover, sa den nye barne- og likestillingsministeren da hun fikk overrakt et fastelavnsris av generalsekretær i N.K.S., Grete Herlofson mandag 5. februar.

Kjære Linda Hofstad Helleland,

Gratulerer med rollen som Norges nye barne- og likestillingsminister!

#Metoo-kampanjen har vist oss at vi trenger en holdningsendring. Skal Norge lykkes med likestillingsarbeidet kreves det tidlig involvering av barn og unge, og strategisk holdningsarbeid fra politikerne. Nå er det øverste ansvaret ditt.

Gratulerer med rollen som Norges nye barne- og likestillingsminister. Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon. Gjennom 122 år har vi engasjert oss for barns oppvekstvillkår og for et likestilt samfunn. Vi gleder oss til å følge deg som nyutnevnt barne- og likestillingsminister, og har store forventninger til ditt arbeid.

Norge er av World Economic Forum kåret til verdens nest mest likestilte land, kun slått av Island. «Metoo»-kampanjen har vært en vekker også i Norge, og har vist oss at vi ikke har kommet så langt som vi liker å tro. Arbeidsmiljøloven forbyr alle former for trakassering, men likevel har det kommet frem mange og til dels grove brudd på denne. Det viser at vi har et alvorlig samfunnsproblem. Seksuell trakassering rammer i all hovedsak kvinner, og skal vi forebygge og forhindre dette kreves det en holdningsendring. Vold mor kvinner er vår tids største likestillingsutfordring. Norge ratifiserte nylig Istanbul-konvensjonen, og i den ligger blant annet et tydelig krav og en forpliktelse om å gjennomføre jevnlige holdningskampanjer om vold. I følge NKVTS blir hele 1 av 10 kvinner utsatt for voldtekt. Halvparten av disse skjer før fylte 18 år. For å forebygge voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuell trakassering trengs en nasjonal holdningskampanje. Denne bør rettes mot ungdom da det særlig er i ungdomstiden at barn og unges grunnleggende holdninger dannes og egne grenser settes. Sanitetskvinnene driver allerede i dag en holdningskampanje rettet mot russen som heter «ja betyr ja». Kampanjen har særlig fokus på grensesetting og samtykke, og bare i 2016 møtte vi rundt 9000 russ med vårt budskap – i år skal vi møte enda flere. Frivillige organisasjoner når frem, har tillit og tilgang. Du bør prioritere midler til holdningskampanjen, frivilligheten vil hjelpe deg å nå frem.

I tillegg til å arbeide for likestilling har du også ansvaret for alle landets barn og unge. I Norge regnes 18 år som myndighetsalder, og alle barn under den alderen regnes som nettopp det: barn. Norske barn faller således under Barnevernets omsorg. Men mindreårige asylsøkere mellom 15-18 regnes ikke som barn i Norge. Barn som kommer alene til Norge får ikke de rettighetene og den oppfølgingen de har krav på og behov for. Regjeringen ønsker å løfte barnevernet, og da er det naturlig at dette løftet inneholder midler som gjør barnevernet rustet til å ivareta alle barn i Norge – også barn som kommer alene til Norge. Dette kommer som en følge av våre forpliktelser etter Barnekonvensjonen. Sanitetskvinnene ønsker at barnevernet overtar omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere.

I tillegg håper vi du ser viktigheten av å styrke tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner som tilbyr inkluderende aktiviteter for barn og unge. Den nasjonale strategien mot barnefattigdom 2014-2017 gikk ut i fjor, det er derfor viktig at regjeringen opprettholder satsningen gjennom forebyggende tiltak for å løfte barn ut av fattigdom og samtidig unngår at flere familier blir fattige. Sanitetskvinnene er bekymret over at antallet barn som vokser opp i familier med svak økonomi i Norge har økt betydelig de siste årene. Økningen er spesielt bekymringsfull hos familier med minoritetsbakgrunn. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle når det gjelder å tilby inkluderende aktiviteter for utsatte barn og unge, og det er svært viktig at regjeringen har fokus på tverrdepartementale tiltak når det gjelder å redusere antall fattige familier. Her har du en nøkkelrolle.

Vi ser frem til et godt samarbeid med deg fremover og har store forventninger til det gode arbeidet som skal gjøres på feltet.